Нормативна грошова оцінка земель

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728професор Паньків З. П.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ГРН-41спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Нормативна грошова оцінка земель» є ознайомлення студентів із місцем земельних ресурсів у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення теоретич­них і методологічних положень оцінки земель, історичних етапів проведення земельно-оціночних робіт в Україні та світі, положень і кла­сифікаційних одиниць природно-сільськогосподарського районування України, законодавства, що регламентує проведення оціночних робіт; методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призна­чення, населених пунктів, структури підготовки та перепідготовки фахівців оціночної діяльності в Україні використання ГІС-методів для проведення земельно-оціночних робіт.

У навчальному курсі ставляться такі завдання:

 • набути теоретичні знання про завдання, принципи та механізми проведення оцінки земель в Україні;
 • вивчити структуру природно-ресурсного потенціалу та місце у ній земельних ресурсів;
 • ознайомитися із нормативно-правовими актами, що регламентують проведення земельно-оціночних робіт;
 • вивчити чинні методики оцінки земель в Україні та встановити існуючі протиріччя;
 • вивчити методичні положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогоспо­дарського призначення, земель населених пунктів;
 • вивчити закони землеробства, агроекології та економіки, що впливають на результати вартісної оцінки ґрунтів і земель.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • історичні особливості земельно-оціночних робіт в Україні та світі;
 • законодавство України, що регламентує проведення земельно-оціночних робіт;
 • процесуальний порядок приватизації земельних ділянок громадянами та прядок зміни їх цільового призначення;
 • структуру та оціночні показники агровиробничих груп ґрунтів України;
 • методичні положення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель;
 • методичні положення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;
 • методичні положення та особливості нормативної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення в населених пунктах.

вмітиме:

 • проводити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
 • аналізувати законодавство України у галузі оцінки земель;
 • впроваджувати процесуальний порядок приватизації земельних ділянок, спадкування землі, зміни цільвого призначення земель них ділянок;
 • проводити розрахунок вартості земельних ділянок різного функціонального призначення в населеному пункті;
 • проводити нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення різного цільового призначення.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на результати роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.

ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.

ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.

ПРН 9. Знати цілі сталого розвитку та пропонувати конкретні заходи для їх досягнення в Україні або регіонах.

ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.

ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

Базова 

 Допоміжна 

 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник / За ред. М. Г. Ступеня. Львів, 2003. 341 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. / За ред. С. І. Дорогунцова. Київ, 2002. 134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків, 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян Украї­ни: Науков-навч. посібник. / За ред. Н. І. Титової. Львів, 2005. 368 с.
 • Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ, 1999. 716 с.

Інформаційні ресурси:

 • Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 р., станом на 16.11.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 16.11.2016 р. URL:
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text
 • Про оцінку земель: закон України № 1378-IV від 11.12.2003; станом на 28.06.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text

Силабус: Нормативна грошова оцінка земель. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус