Нормативна грошова оцінка земель (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Паньків З. П.ГРН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРН-41спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою курсу «Нормативна грошова оцінка земель» є – ознайомлення студентів із місцем земельних ресурсів у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення теоретичних і методологічних положень оцінки земель, історичних етапів проведення земельно-оціночних робіт в Україні та світі, положень та класифікаційних одиниць природно-сільськогосподарського районування України, законодавства, що регламентує проведення оціночних робіт; методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогоспо¬дарського призначення, населених пунктів, структури підготовки та перепідготовки фахівців оціночної діяльності в Україні використання ГІС-методів при проведенні земельно-оціночних робіт.
Основним завдання вивчення дисципліни є:
– набути теоретичні знання про завдання, принципи та механізми проведення оцінки земель в Україні;
– вивчити структуру природно-ресурсного потенціалу та місце у ній земельних ресурсів;
– ознайомитися із нормативно-правовими актами, що регламентують проведення земельно-оціночних робіт;
– вивчити чинні методики оцінки земель в Україні та встановити існуючі протиріччя;
– вивчити методичні положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогоспо¬дарського призначення, земель населених пунктів;
– вивчення законів землеробства, агроекології та економіки, що впливають на результати вартісної оцінки ґрунтів і земель.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– історичні особливості земельно-оціночних робіт в Україні та світі;
– законодавство України, що регламентує проведення земельно-оціночних робіт;
– процесуальний порядок приватизації земельних ділянок громадянами та прядок зміни їх цільового призначення;
– структуру та оціночні показники агровиробничих груп ґрунтів України;
– методичні положення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель;
– методичні положення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення;
– методичні положення та особливості нормативної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового призначення в населених пунктах.
вміти:
– проводити розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
– аналізувати законодавство України у галузі оцінки земель;
– впроваджувати процесуальний порядок приватизації земельних ділянок, спадкування землі, зміни цільового призначення земельних ділянок;
– проводити розрахунок вартості земельних ділянок різного функціонального призначення в населеному пункті;
– проводити нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення різного цільового призначення.
Вивчення курсу сприяє розвитку таких soft skills: доносити свою думку; управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт; позитивно налаштовуватися на результати роботи і контролювати процесом системно.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова 

 Допоміжна 

 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник /За ред. М.Г. Ступеня.  Львів: Апріорі, 2003. 341 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. Київ, 2002.134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків: ТОВ «Одісей», 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.
 • Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 1999. 716 с.
 • Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 р., станом на 16. 11. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-n.
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 16.11.2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-n.
 • Про оцінку земель: закон України № 1378-IV від 11.12.2003; станом на 28.06. 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

Інформаційні ресурси:

 • Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11.10.2002 р., станом на 16.11.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF#Text
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів України № 831 від 16.11.2016 р. URL:
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text
 • Про оцінку земель: закон України № 1378-IV від 11.12.2003; станом на 28.06.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text

Силабус: Нормативна грошова оцінка земель. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус