Міжнародна система класифікації ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Іванюк Г. С.ГрНМ-21с-1,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрНМ-21с-1доцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародна система класифікації ґрунтів” є ознайомлення студентів з основними проблемами систематики, класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у системі WRB; опанування навиками кореляції ґрунтів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з основними класифікаційними поняттями: систематика, таксономія, діагностика ґрунтів; видами, принципами та проблемами класифікації ґрунтів;
 • вивчення історії розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі;
 • вивчення принципів побудови та діагностики національної та світової класифікацій;
 • оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в ґрунтових класифікаціях;
 • оволодіння навиками корелювання назв ґрунтів.

Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до адаптації і дії в новій ситуації.
 • Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.

Фахові компетентності (ФК):

 • Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу та синтезу.
 • Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.

Програмні результати навчання

 • Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі.
 • Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи за фахом.
 • Вирішувати практичні задачі наук про Землю (у сфері прикладного ґрунтознавства і нормативної, грошової і експертної оцінки земель) з використанням теорій, принципів та методів різних спеціальностей з галузі природничих наук.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні терміни і поняття класифікації;
 • історію розвитку класифікації ґрунтів;
 • принципи побудови класифікаційних систем, міжнародної діагностики ґрунтів;
 • схему будови сучасної Світової реферативної бази ґрунтових ресурсів (WRB).

вміти:

 • застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах;
 • корелювати назви ґрунтів національної класифікації зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів.
 • Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): критичне мислення, професійна самопрезентація, когнітивна гнучкість, формування та відстоювання власної думки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с.

Базова

 • Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 41. Львів, 2013. С. 153–160.
 • Іванюк Г. С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення //Вісн. Одеського нац. ун-ту. Серія : Географічні та геол.. науки. 2016. Т. 21, Вип. 1. С. 78-84.
 • Медведєв В.В. Досвід застосування класифікаційної системи ФАО до ґрунтового покриву України // Вісник аграрної науки. Січень, 1999. С. 11–17.
 • Папіш І.Я. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Львів, 2004. Вип. 30. С. 224–228.
 • Польчина С. М. Кореляція номенклатури природних ґрунтів України та FAO/WRB. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. 2005. Вип. 252: Біологія. С. 214–220.
 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі WRB: навч. посіб. Ч. 2. Чернівці, 2007. 132 с.
 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB : навч. посібник. Ч. 1. Чернівці : Рута, 2006. 152 с.
 • Buol W., Hole F. D., McCracken R. J. Soil Genesis and Classification. Iowa State University Press, 1973. 360 p.
 • Guidelines for soil description. 4th edition. FAO. Rome, 2006. 97 pp.
 • Keys to Soil Taxonomy by Soil Survey Staff. Twelfth Edition. USDA/NRCS. 2014. 372
 • Revised Legend of the FAO-UNESCO Soil Map of the World (Provisional edition of the final text)/ World Soil Resourses Report 60. FAO/UNESCO/ISRIC. Rome, 1988. 109 p.
 • Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys/ Second Edition. USDA/NRCS. Washington, 1999. 870 p.

Допоміжна

 • Добровольский Г. В., Трофимов С. Я. Систематика и классификация почв (история и современное состояние). М.: Изд-во МГУ, 1996. 80 с.
 • Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 67–72.
 • Іванюк Галина. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 51. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 120–134.
 • Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.
 • Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / [Папіш І.Я., Іванюк Г.С., Позняк С.П., Кіт М.Г.]. // Ґрунтознавство. Т. 9, №3–4(13). Київ –Дніпропетровськ, 2008. С. 33–40.
 • Полевой определитель почв / Под ред Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.
 • Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України / За ред. М. І. Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. С. 281–285.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под. ред. М.И. Полупана. Киев: Урожай, 1988. 296 с.
 • Природа УССР. Почвы / [Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголєв, Д.И. Ковалишин, Л.Я. Новаковский и др.] К.: Наукова думка, 1986. С. 40–44.
 • Тихоненко Д. Г. Методологічні засади класифікації ґрунтів України // Вісник Чернів. ун-ту, сер. „Біологія”. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 251. С. 40–49.

Інформаційні ресурси

 • IUSS Working Group WRB. 2022. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS), Vienna, Austria. 234 р. (Інтернет-ресурс: https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/boku/downloads/wrb/WRB_fourth_edition_2022.pdf)
 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 181 р. (Інтернет-ресурс: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).
 • World reference base for soil resources 2014 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015 / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2015 (Інтернет-ресурс : http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf).

Силабус: Міжнародна система класифікації ґрунтів

Завантажити силабус