Управління безпекою ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Кирильчук А. А.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрНМ-11с-1професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управління безпекою ґрунтів» є вивчення аспектів управління якістю і продуктивністю ґрунтів, сучасних принципів підходів щодо екологічно збалансованих систем управління родючістю ґрунтів та забезпечення оптимальних параметрів ґрунтових режимів – елементів живлення, водно-повітряного, теплового, окислювально-відновного, токсикозного тощо. У межах курсу передбачено оволодіння здобувачами системним підходом в оцінці ґрунтів, розгляд типів екосистемних послуг і функцій ґрунтута засвоєння поняття про ґрунтові режими як функціональну частину моделі ефективної продуктивності та біосферно-екологічної стабільності ґрунту, а також розвиток у студентів навиків до вироблення управлінських рішень таформування рекомендацій, що гармонійно поєднують заходи покращення якструктурної, так і функціональної організації ґрунтів, які інтенсивно використовуються в землеробстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління безпекою ґрунтів» є:

 • роль і значення ґрунтів і ґрунтового покриву у функціонуванні біосфери;
 • розглянути сутність сучасних принципів і підходів системи управління безпекою ґрунтів;
 • проаналізувати різні типи екосистемних послуг і функцій ґрунту;
 • сформувати у магістрів професійні навики вибирати основні напрями діяльності у контексті сталого менеджменту ґрунту, зокрема такі як:мінімізація ерозії ґрунту, підвищення вмісту органічної речовини в ґрунті,забезпечення балансу й циклів поживних речовин у ґрунті,запобігання та мінімізація забруднення ґрунтів тощо;виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • виробити у студентів вміння проводити оцінку якості ґрунту за морфологічними ознаками, агрофізичними, водно-фізичними, хімічними та агрохімічними показниками, фізико-хімічними властивостями ґрунтів, а також комплексну оцінку якості ґрунтів за різними показниками.

Курс формує такі компетентності:

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.

Спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області;здатність досліджувати ґрунт як систему та його екосистемні функції; спроможність самостійного опанування сучасних методів і підходів якісної оцінки ґрунтів, ступеня їх деградації та забруднення(здатність до абстрактного мислення, аналізу-синтезу); навички оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації; здатність оцінювати рівень родючості ґрунтів; навички польових досліджень; здатність до самостійного вироблення управлінських рішень та формування рекомендацій, що гармонійно поєднують заходи покращення як структурної, так і функціональної організації ґрунтів, які інтенсивно використовуються у землеробстві.

Після завершення цього курсу магістр

знатиме:

роль і значення ґрунтів і ґрунтового покриву у функціонуванні біосфери та  суспільстві, мету і завдання системи управління безпекою ґрунтів,принципи сталого менеджменту ґрунту, типи екосистемних послуг і функцій ґрунту, поняття про продуктивну якість ґрунтів та ґрунтові режими як функціональну частину моделі ефективної продуктивності і біосферно-екологічної стабільності ґрунту.

      вмітиме:

застосовувати системний підхід в оцінці ґрунтів та їх екосистемних функцій, проводити оцінку оцінки якості ґрунту за морфологічними ознаками, агрофізичними, водно-фізичними, хімічними та агрохімічними показниками, фізико-хімічними властивостями ґрунтів, а також комплексну оцінку якості ґрунтів за різними показниками;використовувати системизаходів покращення і оптимізації основних ґрунтових режимів – елементів живлення, водно-повітряного, теплового, окислювально-відновного, токсикозного тощо.

      softskills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

Основна 

 • Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Медведєв В. В. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України // Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 5-12. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-01.
 • Балюк С. А., Медведєв В.В., Захарова М. А. Стан ґрунтів України та шляхи підвищення їх родючості в умовах оптимізації земельних ресурсів України. /Міжвідомчий тематичний наук. збірник “Землеробство”. Вип. 85. 2013. С.14-24.
 • Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підр. для студ. вищ. навч. закладів. К.: Алерта, 2013. – 512 с.
 • ФАО та ННЦ «ІҐА імені О.Н.Соколовського» 2019. Добровільні принципи сталого менеджменту ґрунтових ресурсів.
 • О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах // Укр. геогр. журн. 2016. № 3. С. 56-60. https://doi.org/10.15407/ugz2016.03.056.
 • Паньків З. П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 272 с.
 • Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства. Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 57-61.https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.057
 • Чорний С.Г. Оцінка якості ґрунтів: навчальний пос. Миколаїв, 2018. 233 с.
 • Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей / за наук. ред. С.А. Балюка, Р.С. Трускавецького – Харків: «Стильна типографія», 2018. 116 с.
 • Thorsøe M. H., Noe E. B., Lamandé M., Frelih-Larsen A., Kjeldsen C., Zandersen M., Schjønning P. (2019). Sustainable soil management – Farmers’ perspectives on subsoil compaction and the opportunities and barriers for intervention. Land Use Policy, 86, 427-437. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.017
 • Liana E. Pozza ∗ , Damien J. Field (2020). The science of Soil Security and Food Security: Elsevier, Vol. 1. Soil Security 1 (2020). https://doi.org/10.1016/j.soisec.2020.100002
 • Helming K., Daedlow K., Hansjürgens B. Koellner T. (2018). Assessment and Governance of Sustainable Soil Management. Sustainability, 10, 4432. https://doi.org/10.3390/su10124432

Додаткова література:

 • Національна доповідь: «Про стан родючості ґрунтів України». / Мінагрополітики, Центрдержродючість, НААНУ, ННЦ ІГА імені О.Н.Соколовського, НУБіП, 2010. – Київ, 2010.
 • Соціальне ґрунтознавство = Socialsoilscience : навч. посібник / Позняк С. П., Гавриш Н. С.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 240 с.
 • Медведєв В.В. Земельна реформа і родючість ґрунту. /Вісник аграрної науки. – 2015. – №5. – С. 73-79.
 • Оцінка ґрунтів сільськогосподарських земель Львівської області / З. Паньків, А. Кирильчук, О. Бонішко А. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №1(випуск 50). – 2021. – C.169 – 177.
 • Волков В. П., Переверзєва А. В., Полякова І. О. Управління якістю ґрунтів в ЄС та Україні. / Елект. фах. вид. «Ефективна економіка», 2020. DOI: H10.32702/2307-2105-2020.9.4

Інформаційні ресурси

Силабус: Управління безпекою ґрунтів 2023-2024

Завантажити силабус