Бонітетна і вартісна оцінка земель

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Наконечний Ю. І.ГРЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ГРЕ-41сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Бонітетна і вартісна оцінка земель» є ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку робіт по бонітуванню ґрунтів, видах, принципах і критеріях їхнього бонітування. етапах і порядку проведення робіт, а також методикою грошової оцінки земель.

Після завершення цього курсу студент

 • Знатиме методи, завдання і області практичного застосування бонітування ґрунтів, принципи, критерії та види бонітування ґрунтів; методику проведення бонітування ґрунтів та вартісної оцінки земель в Україні.
 • Вмітиме самостійно проводити бонітетну оцінку ґрунтів одного з господарств з проведенням повного циклу робіт; проводити грошову оцінку земельної ділянки, де проведено бонітування ґрунтів.

Softskills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання практичної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання:

 • ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук.
 • ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 16. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

Рекомендована література

Основна

Додаткова

 • Земельний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 10 вересня 2019 року : Офіц. текст.  Київ, 2019. 124 с.
 • Магазинщиков Г. П. Земельний кадастр. Львів, 1991. 452 с.
 • Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при погіршенні якості земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій і кадастр. 2009. № 4. С. 82–89.
 • Мартин А. Г., Шиянов О. Ю. Індексація нормативів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Київ, 2011.
 • Методика бонитировки почв Украины : изд-во. УААН. 1992. 101 с.
 • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 р. № 831. Офіційний вісник України, 2016., № 93. ст. 3040.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків заподіяних власникам землі і землекористувачам внаслідок вилучення (викупу) земель” / Корнілов Л.В. та ін. Рівне: НУВГП. 2012. 24 с.
 • Агроклиматический атлас Украинской ССР. Киев, 1964.
 • Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины. Харьков. 2006. 386 с.
 • Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри і порядок визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” №1279 від 17.11.1997 р.
 • Указания по сбору, обработке и анализу данных о свойствах почв для земельно-оценочных работ. Київ: УААН, 1979. 28 с.
 • Шкала бонітування грунтів Львівської області. Львів: Львівський філіал інституту землеустрою УААН, 1993. 52 с.

Інтернет-ресурси