Метризація і сертифікація сільськогосподарської продукції

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Телегуз О. Г.ГрНМ-21с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21с-1доцент Телегуз О. Г.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Метризація і сертифікація сільськогосподарської продукції” є ознайомлення студентів з основними проблемами стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції в Україні і світі; з підходами до визначення якісних показників основних сільгосптоварів, опанування навиками лабораторного визначення основних якісних показників.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів з основними поняттями: стандартизація, метрологія, сертифікація, показники якості, стандарти, товарознавство;
– вивчення принципів і методів стандартизації сільськогосподарської продукції,
– навчитися визначати основні показники якості різних видів сільгосппродукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні терміни і поняття метризації та сертифікації;
– головні якісні показники та їхні особливості для продукції сільського господарства України
– основи стандартизації сільгосптоварів в Україні та світі;
– принципи та методи визначення основних якісних показників сільгосптоварів.
вміти:
– застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики основних груп сільгосптоварів;
– визначати основні якісні характеристики сількогосподарської продукції;
– застосовувати отримані знання як споживачі товарів та послуг.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник. Київ «Центр учбової літератури» 2019. 426с.
 • Управління якістю продукції рослинництва : курс лекцій. Частина 2 : Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Управління якістю сільськогосподарської продукції”: К.: ЦП “Компринт”, 2012. 80 с.

Базова:

 • Боженко Л. І., Гута О. Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: навч. посіб. Львів: Афіша, 2001. 176 с.
 • Дегодюк Е.Г., Сайко В.Ф., Корнійчук М.С. та інш. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва К.1992, 235с.
 • Жемела Г.П. Довідник з якості зерна: довідкове видання. Київ: Урожай, 1988. 216с.
 • Жемела Г.П., Шемавньов В.І., Олексюк О.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва : Підручник: Глухів: Редакційно-видавничий відділ “Terra”, 2003. 420 с
 • Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю:навч. посіб.К.: КНТЕУ, 2001. – 446с.
 • Нечаєв А.Т., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Харчові добавки. Київ.: Урожай 1998. 198с.
 • Орлова Н.Я. Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. 2002, Київ 2012. 268с.
 • Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч.посіб.К. :Кондор, 2004.– 230 с.
 • Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Мацейко Л.М., Рожко В.І Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: навч. посіб. 2-е вид. перероб. і допов. – К. : Терен, 2011. – 752 с.
 • Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Войцехівський В.І., Мацейко Л.М. Стандартизація та контроль якості продукції рослинництва: практ. К. : Вид-во НАУ, 2008. – 294 с.
 • Пономарьов П.Х. Сирохман І.В.Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Київ, Урожай. 1999, 270 с.
 • Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : підруч. К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 672 с.
 • Цюцюра В. Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. Київ: Знання Прес, 2003. 180 с.
 • Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація : підруч. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 174 с.
 • Якубчак О. М., Оленіч Л. І., Кобиш А. І. Наукові підходи щодо отримання молока та яловичини належної якості: монографія: К.: ЦП “Компринт”, 2013. 168 с.
 • Допоміжна
 • Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник. Львів : Вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 559с.
 • Бойко Т.Г. Основи стандартизації. Львів: Вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 232 с.
 • Кириченко Л.С. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання : навч. посіб. К., 1996. – 50 с.
 • Ковбасенко В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва. – Т.1, 2. – Київ, 2004.
 • Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг : підруч. – К. : КНТЕУ, 2002. 298 с.
 • Мицик Б.І. Стандартизація, сертифікація, конкурентоспроможність продукції : навч. посіб. ІСДО; Львівський ун-т ім. І.Франка. – К., 1995. – 103 с.
 • Національний класифікатор України. Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008. Стандарти України: покажчик. У двох томах / За ред. В. Л. Іванова. Львів: Леонорм, 2001
 • Ровенчак Т.Г. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції : навч. посіб. /Вінниця : ВНТУ, 2005. – 125 с.
 • Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація. К. : Знання, 2005. – 242с.
 • Шаповал М. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : підруч. 2-е вид. К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 152 с.

Інформаційні ресурси

 • Про метрологію та метрологічну діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

Силабус: Метризація і сертифікація сільськогосподарської продукції. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус