Біопродуктивність ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Іванюк Г. С.ГРН-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРН-31

Опис курсу

Мета курсу: вивчення біопродуктивності ґрунтів природних ценозів та агроценозів, визначення шляхів підвищення біопродуктивності ґрунтів.

Завдання курсу:

 • визначення факторів, що впливають на біопродуктивність ґрунтів;
 • встановлення показників біопродуктивності ґрунтів;
 • вивчення продуктивності орних земель, кормових угідь і природних біоценозів;
 • оцінка біомаси мікроорганізмів у різних ґрунтах;
 • визначення шляхів підвищення біопродуктивності ґрунтів.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття біопродуктивності ґрунтів;
 • фактори, які визначають біопродуктивність ґрунтів;
 • закони біопродуктивності ґрунтів;
 • показники біопродуктивності біоценозів і агроценозів;
 • склад едафону;
 • шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів.

вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним апаратом біопродуктивності ґрунтів;
 • визначати фактори, які впливають на біопродуктивність ґрунтів, аналізувати їхній вплив на показники продуктивності біоценозів і агроценозів;
 • оцінювати продуктивність природних фітоценозів Землі;
 • визначати і застосовувати шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів, кормових угідь;
 • застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова література:
1. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохо-зяйственных культур. / За ред. В. В. Медведева. К. : Аграрная наука, 1997. 162 с.
2. Базилевич Н. И., Родин Л. Е., Розов Н.Н. Географические аспекты изучения биологической продуктивности. Материалы V съезда Географического общества СССР. Л., 1970. 28 с.
3. Биологическая продуктивность и круговорот химических элементов в растительных сообществах / Отв. ред. Н. И. Базилевич, Л. Е. Родин. – Л. : Наука, 1971. 313 с.
4. Биологическая продуктивность почв и ее увеличение в интересах народного хозяйства / Тезисы докладов Всесоюзного совещания. – М., 1979. 213 с.
5. Добровольский Г. В., Урусевская И. С. География почв: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во МГУ, Изд-во КолосС, 2004. 460 с.
6. Добряк Д. С., Канаш О. П., Розумний І. А. Класифікація та екологобез-печне використання сільськогосподарських земель. Наукова монографія. К. : Ін-ут землеустрою УААН, 2001. 309 с.
7. Звягинцев Д. Г., Бабьева И. П., Зенова Г. М. Биология почв. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. 447 с.
8. Земельні ресурси України. / За ред. В.В. Медведєва. К. : Аграрна наука. 1998. 148 с.
9. Левин Ф. И., Розанов Б. Г. Продуктивность почв Нечерноземной зоны и ее увеличение. / В кн. Продуктивность почв Нечерноземной зоны и ее увеличение/ Под ред. В. Г. Минеева. М. : Изд-во МГУ, 1984. С.48-61.
10. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогоспо-дарських культур. 2-ге видання, виправлене. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 808 с.
11. Лісовий М. В., Конариста А. В., Солов’яненко Н. А. Продуктивність основних типів ґрунтів України // Вісник ХНАУ. Харків. №2. 2008. С. 12-14.
12. Медведев В. В., Плиско И. В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины. Харьков : 13 типография, 2006. 386 с.
13. Медведев В. В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. Харьков : ПФ Антиква, 2002. 428 с.
14. Пліско І. В. Оцінка вартості біологічного потенціалу продуктивних земель України // Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, 2015. № 83. С. 24 – 30.
15. Плодородие почв и биологическая продуктивность агроценозов // Сб. научн. трудов. Пущино, 1986. 165 с.
16. Родючість грунтів: моніторинг та управління / [Медведєв В. В., Чес-няк Г. Я., Полупан М. І. та ін.]. – К. : Урожай, 1992. 244 с.
17. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Д. Мельничука, Дж. Хофман, М. Городнього. К. : Арістей, 2004. 488 с.

Допоміжна література:
1. Агропочвоведение / [В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха]; под ред. В.Д. Мухи. М. : Колос, 1994. 528 с.
2. Агрохімія: підручник / М. М. Городній та ін. К. : ТОВ „Алефа”. 2003. 778 с.
3. Агроэкология / Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. М. : Колос, 2000. 536 с.
4. Бегей С. В., Шувар І. А. Екологічне землеробство: Підручник. Львів : Новий світ–2000, 2007. 429 с.
5. Бомба М. Я. Наукові та прикладні аспекти біологічного землеробства: монографія. Львів : Українські технології, 2004. 232с.
6. Генсірук С. А. Ліси України. Львів, 2002. 495 с.
7. Концепция оптимизации режима органического вещества почв в агроландшафтах [Кирюшин В. И., Ганжара Н. Ф., Кауричев И. С. и др.]. М. : Изд-во МСХА, 1993. 99 с.
8. Левин Ф. И. Количество растительных остатков в посевах полевых культур и его определение по урожаю основной продукции // Агрохимия. №8, 1977. С. 36-40.
9. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. М. : Агропромиздат, 1987. 386 с.
10. Мусієнко М. М. Екологія рослин : Підручник. К. : Либідь, 2006. 440 с.
11. Погребняк П. С. Лісова екологія і типологія лісів: вибрані праці. К. : Наук. думка, 1993. 496 с.
12. Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення : Навчальний по¬сібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
13. Почвенно-экологические условия возделывания сельскохозяйственных культур / Под ред. В. В. Медведева. К. : Урожай, 1991. 176 с.
14. Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.2. Продуктивность почв, пути ее повышения, мелиорация, защита почв от эрозии и управление плодородием / Под ред. Б. С. Носко, В. В. Медведева, Р.С. Трускавецкого, Г. Я. Чесняка. К. : Урожай, 1988. 176 с.
15. Сайко В. Ф. Землеробство в сучасних умовах // Вісник аграрної науки. №5. 2002. С. 5-10.
16. Сівозміни у землеробстві України / За ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. К. : Аграрна наука, 2002. 146 с.
17. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва. / За ред. Б. С. Носка. К. : Аграрна наука. 1999. 110 с.
18. Ярмолюк М. Т. Агроекологічні основи створення і використання культурних пасовищ у західному регіоні України. Оброшино : Вид-во Ін-ту землеробства і тваринництва західного регіону УААН „Сільський господар”, 2001. 248 с.

Матеріали

1. Іванюк Г. С. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу “Біопродуктивність ґрунтів”. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 35 с.
2. Іванюк Галина. Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 350 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус