Біопродуктивність ґрунтів (103 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Іванюк Г. С.ГРН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРН-31сдоцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біопродуктивність ґрунтів» є вивчення продуктивності ґрунтів природних ценозів та агроценозів, визначення шляхів підвищення біопродуктивності ґрунтів.
Основними цілями вивчення дисципліни є:
– визначення факторів, які впливають на біопродуктивність ґрунтів;
– встановлення показників біопродуктивності ґрунтів;
– вивчення продуктивності орних земель, кормових угідь і природних біоценозів;
– оцінка біомаси мікроорганізмів у різних ґрунтах;
– визначення шляхів підвищення біопродуктивності ґрунтів.

Вивчення курсу сприяє розвитку таких надпрофесійних навичок (soft skills): комунікативність, професійна самопрезентація, критичне мислення, уміння працювати в колективі, відповідальність, комплексне вирішення проблем.
Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– основні поняття біопродуктивності ґрунтів;
– фактори, які визначають біопродуктивність ґрунтів;
– закони біопродуктивності ґрунтів;
– показники біопродуктивності біоценозів і агроценозів;
– склад едафону;
– шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів і зниження негативного антропогенного впливу на довкілля.

вміти:
– визначати фактори, які впливають на біопродуктивність ґрунтів, аналізувати їхній вплив на показники продуктивності біоценозів і агроценозів;
– оцінювати продуктивність природних фітоценозів Землі;
– визначати і застосовувати шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів, кормових угідь;
– володіти понятійно-термінологічним апаратом біопродуктивності ґрунтів;
– застосовувати теоретичні знання курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Іванюк Г. С. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу “Біопродуктивність ґрунтів”. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 35 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Bioproduktyvnist-gruntiv_Metodychni-rekomendatsii-dlia-samostiynoi-roboty.pdf )
 • Іванюк Галина. Біопродуктивність ґрунтів : навч. посібник. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 350 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Ivanuk_2009.pdf )
  Основна
 • Господаренко Г.М. Агрохімія: підручник. Київ: Аграрна освіта, 2013. 406 с. (https://docplayer.net/84211988-G-m-gospodarenko-agrohimiya-pidruchnik.html )
 • Лісовий М. В., Конариста А. В., Солов’яненко Н. А. Продуктивність основних типів ґрунтів України // Вісник ХНАУ. Харків. №2. 2008. С. 12-14.
 • Мусієнко М. М. Екологія рослин : Підручник. К. : Либідь, 2006. 440 с.
 • Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В. Рослинництво. Нові технології вирощування польових культур : підручник. Львів : НВФ “Українські технології”, 2020. 806 с.
 • Родючість грунтів: моніторинг та управління / [Медведєв В. В., Чесняк Г. Я., Полупан М. І. та ін.]. К. : Урожай, 1992. 244 с.
  Додаткова
 • Балаєв А.Д. Сутність родючості ґрунту та оцінка її видів / Вісник аграрної науки, 2011, №8. С. 17 – 20 (https://agrovisnyk.com/oldpdf/visnyk_08_2011.pdf )
 • Бомба М. Я. Наукові та прикладні аспекти біологічного землеробства: монографія. Львів : Українські технології, 2004. 232 с.
 • Вожегова Р. А. Зрошення — головний елемент сучасних агротехнологій в умовах Південного Степу України // Вісник аграрної науки, 2019, №11. С. 67 – 74 (https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2019_11_10.pdf )
 • Генсірук С. А. Ліси України. Львів, 2002. 495 с.
 • Господаренко Г. М. Система застосування добрив: підручник. Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. 376 с.
 • Недвига М. В., Рассадіна І. Ю. Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості (Курс лекцій та лабораторний практикум). Умань : Уманський НУС, 2020. 144 с.
 • Сівозміни у землеробстві України / За ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. К. : Аграрна наука, 2002. 146 с.
 • Танчик С.П., Примак І.Д., Літвінов Д.В., Центило Л.В. Сівозміни. Київ, 2019. 365 с.
 • Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Д. Мельничука, Дж. Хофман, М. Городнього. К. : Арістей, 2004. 488 с.
 • Ярмолюк М. Т. Агроекологічні основи створення і використання культурних пасовищ у західному регіоні України. Оброшино : Вид-во Ін-ту землеробства і тваринництва західного регіону УААН „Сільський господар”, 2001. 248 с.
  Інтернет-ресурс:
 • Агросезон-2022: погодні умови та результати воєнного року (24 січня 2023) (https://superagronom.com/articles/636-agrosezon-2022-pogodni-umovi-ta-rezultati-voyennogo-roku )
 • Вплив російської війни в Україні на клімат: Проміжна оцінка викидів парникових газів [Ленард де Клерк, А. Шмурак, О. Гасан-Заде, М. Шлапак, К. Томляк, А. Кортуіс], 1 листопада 2022 (https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/vplyv-ros-viyny-na-klimat-promizh-otsinka-parn-haziv.pdf )
 • Еродованість ґрунтів України (https://superagronom.com/karty/erodovanist-gruntiv-ukrainy )
 • Карта ґрунтів України (https://superagronom.com/karty/karta-gruntiv-ukrainy )
 • Стан галузі рослинництва в умовах 2023 року (https://apk.cg.gov.ua/index.php?id=7830&tp=1&pg )
 • Родючість ґрунтів України (https://superagronom.com/karty/rodjuchist-gruntiv-ukrainy)

Матеріали

Силабус: Біопродуктивність ґрунтів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус