Земельні ресурси (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Паньків З. П.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРН-11спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Мета курсу «Земельні ресурси» – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують процеси землекористування в Україні та набуття, реалізацію права власності на земельні ділянки.
Основним завдання вивчення дисципліни є:
– набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
– вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак;
– ознайомлення із структурою земельного фонду та його географією;
– ознайомлення із структурою та географією осушених і зрошуваних земель України;
– вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні;
– ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних ресурсів;
– вивчення основних положень землекористування в населених пунктах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Горлачук В.В. Розвиток землекористування в Україні.  К.: Довіра, 1999.  254 с.
 • Медведев В.В., Лактіонова Т.М. Земельні ресурси України. К.: Аграрна наука, 1998. 150 с.
 • Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. 143 с.
 • Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. Львів: Місіонер, 1995.  189 с.
 • Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. К.: Довіра, 1998. 224 с.
 • Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України. Тернопіль: Збруч, 1996. 186 с.
 • Мартин А.Г., Осипчук С.О., Чумаченко О.М. Природно-сільськогоспо­дарське районування України: монографія. К.: ЦП «Компринт», 2015. 328 с. (https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/monograph_natural_agricultural_zoning.pdf )

Допоміжна

 • Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення. К.: Світ, 2000. 114 с.
 • Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. К.: Урожай, 2006. 280 с.
 • Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. Чернівці: Прут, 2002. 124 с.
 • Ґрунти Львівської області: колективна монографія /за ред. С.П. Позняка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 424 с. (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/gruntu-lviv-collect-monography-2019.pdf )
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. / За ред. С.І. Дорогенцова. Київ, 2002.134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. Харків: ТОВ «Одісей», 2002. 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.
 • Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 1999. 716 с.

Інформаційні ресурси

Силабус: Земельні ресурси. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус