Земельний кадастр (103, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Кирильчук А. А.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРН-11сдоцент Наконечний Ю. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Земельний кадастр» є – отримання базових теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків з організації та ведення державного земельного кадастру, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, а також організації їх ефективного, комплексного і раціонального використання.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • ознайомлення з основними поняттями, характеристиками, параметрами, державного земельного кадастру та землевпорядкування.;
 • вивчення основ роботи автоматизованої системи державного земельного кадастру;
 • практичне засвоєння ведення землеустрою з метою раціональної організації території;
 • вивчення основ проведення землевпорядного проектування на землях різних категорій.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • земельне законодавство України;
 • теоретичні основи землевпорядкування та кадастру;
 • основні принципи ведення державного земельного кадастру та використання земель;
 • види і порядок ведення земельно-кадастрової документації;
 • види та порядок розробки землевпорядних проектів та іншої технічної документації;

вмітиме:

 • правильно застосовувати вимоги Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів при розробці кадастрової та землевпорядної документації;
 • організовувати та виконувати роботи по збору земельно-кадастрової інформації;
 • на основі наявної інформації проводити аналіз структури земельного фонду та оцінку існуючого стану використання земель;
 • правильно використовувати земельно-кадастрові дані при розробці заходів з раціонального використання земель та просторового розміщення елементів впорядкування території
 • soft skills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

Базова література:

 • “Земельне право України”. Практикум з навчальної дисципліни / Носік В.В., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Мірошниченко А.М., Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Заєць О.І., Євстігнєєв А.С., Шомпол О.А., Слепченко А.А. Марченко С.І., Третяк Т.О., Саркісова Т.Б., Суярко М.О., Бевз О.В. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009. – 124 с.
 • Возняк Р.П., Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Шворак А.М. Реєстрація землі та нерухомості: Навчальний посібник. /Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2001. – 216 с.
 • Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: 2006. – 327 с.
 • Зіновій Паньків Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан: монографія / Зіновій Паньків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 340 с.
 • Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підр. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Алерта, 2013. – 512 с.
 • Основи землевпорядкування і кадастру. Конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Укладач Ю.В. Щербак. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 100 с.
 • Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник  – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 • Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монографія. – Львів, 2000. – 358 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.
 • Економічна оцінка земель. Навч.-метод. вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Земельний кадастр» /укл. Паньків З.П., Кіт М.Г. – Львів. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005 . – 38 с.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Силабус: Земельний кадастр. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус