Земельний кадастр (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кирильчук А. А.ГРН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ГРН-21спрофесор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Мета курсу «Земельний кадастр» – отримання базових теоретичних знань та здобуття відповідних практичних навиків з організації та ведення державного земельного кадастру, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, а також організації їх ефективного, комплексного і раціонального використання.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання :
– ознайомлення з основними поняттями, характеристиками, параметрами, державного земельного кадастру та землевпорядкування.;
– вивчення основ роботи автоматизованої системи державного земельного кадастру;
– практичне засвоєння ведення землеустрою з метою раціональної організації території;
– вивчення основ проведення землевпорядного проектування на землях різних категорій.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– земельне законодавство України;
– теоретичні основи землевпорядкування та кадастру;
– основні принципи ведення державного земельного кадастру та використання земель;
– види і порядок ведення земельно-кадастрової документації;
– види та порядок розробки землевпорядних проектів та іншої технічної документації;
вміти:
– правильно застосовувати вимоги Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів при розробці кадастрової та землевпорядної документації;
– організовувати та виконувати роботи по збору земельно-кадастрової інформації;
– на основі наявної інформації проводити аналіз структури земельного фонду та оцінку існуючого стану використання земель;
– правильно використовувати земельно-кадастрові дані при розробці заходів з раціонального використання земель та просторового розміщення елементів впорядкування території

Рекомендована література

Базова

 • “Земельне право України”. Практикум з навчальної дисципліни / Носік В.В., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г. та ін. КНУ імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. К., 2009. 124 с.
 • Возняк Р.П., Гнаткович Д.І., Сохнич А.Я., Шворак А.М. Реєстрація землі та нерухомості: Навч. посібн. Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2001. 216 с.
 • Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: 2006. 327 с.
 • Паньків З. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан: монографія / Зіновій Паньків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 340 с.
 • Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підр. для студ. вищ. навч. закладів. К.: Алерта, 2013. 512 с.
 • Основи землевпорядкування і кадастру. Конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Укладач Ю.В. Щербак. Чернігів: ЧНТУ, 100 с.
 • Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник  – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 • Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монографія. Львів, 2000. 358 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М.Г. Ступеня. 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. 336 с.
 • Економічна оцінка земель. Навч.-метод. вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Земельний кадастр» /укл. Паньків З.П., Кіт М.Г. Львів. Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 38 с.

Допоміжна

 • Гнаткович Д. І. Науково-методичні положення оцінки земель України у світових цінах. Львів, 1995. 68 с.
 • Телегуз О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 260 с. + 1,1 вкл. (Серія “Ґрунти України»)
 • Медведєв В.В. Земельна реформа і родючість ґрунту. /Вісник аграрної науки. 2015. №5. С. 73-79.
 • Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник. К., ТОВ «ЦЗРУ», 2008. 576 с.
 • Паньків З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2021. 344 с
 • Закон України «Про Державний земельний кадастр». Зі змінами і доповненнями від 09.12.2011. [електронний ресурс]// режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/T113613
 • Земельний Кодекс України. Зі змінами від 04.01.2024. [електронний ресурс] // режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
 • Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України. К., 2012. 150 с.
 • Коваль Л.В., Домбровська В.В. Облік в управлінні земельними ресурсами. “Економіка та держава”, 2019. № 5. С. 89 – 94. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.89
 • Коваль Л.В., Заболотчук А.В. Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6236

Інформаційні ресурси

Силабус: Земельний кадастр. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус