Інформаційне ґрунтознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ямелинець Т. С.ГрНМ-21с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрНМ-21с-1доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне ґрунтознавство» є ознайомлення студентів з основними поняттями і термінами інформаційного ґрунтознавства; новими методами отримання ґрунтових даних, що зумовлено розвитком цифрових технологій, використання сучасних даних дистанційного зондування Землі, методів геостатистики, педометрики і цифрового ґрунтового картографування; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням; про прикладні ґрунтові інформаційні системи; виробити у студентів навики практичного використовування типових ґрунтових інформаційних систем для досягнення поставлених цілей.
У навчальному курсі ставляться наступні завдання :
– ознайомитись із основними науковими категоріями і понятійним апаратом інформаційного ґрунтознавства
– визначити основні методи дослідження інформаційного ґрунтознавства і встановити особливості нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення в ґрунтознавстві
– провести аналіз сучасного стану зарубіжних і вітчизняних розробок в галузі використання інформаційних технологій для роботи з ґрунтовими даними
– вивчити інформаційну модель опису ґрунту та систему формалізації різнорідних ґрунтових даних,
– отримати навики роботи із розробленою в одній із відкритих ГІС-аплікацій регіональною ґрунтовою інформаційною системою
– створювати цифрові картографічні матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна 

  • Сохнич, А., & Сохнич, С. Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20. С. 10-13.
  • Лактіонова Т. М. Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики ґрунтів Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. Вип. 87. С. 63-71.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Інформаційне ґрунтознавство 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус