Інформаційне ґрунтознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ямелинець Т. С.ГрНМ-21с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрНМ-21с-1доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне ґрунтознавство» є – ознайомлення студентів з основними поняттями і термінами інформаційного ґрунтознавства; новими методами отримання ґрунтових даних, що зумовлено розвитком цифрових технологій, використання сучасних даних дистанційного зондування Землі, методів геостатистики, педометрики і цифрового ґрунтового картографування; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням; про прикладні ґрунтові інформаційні системи; виробити у студентів навики практичного використовування типових ґрунтових інформаційних систем для досягнення поставлених цілей.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • ознайомитись із основними науковими категоріями і понятійним апаратом інформаційного ґрунтознавства
 • визначити основні методи дослідження інформаційного ґрунтознавства і встановити особливості нормативно-правового регулювання інформаційного забезпечення в ґрунтознавстві
 • провести аналіз сучасного стану зарубіжних і вітчизняних розробок в галузі використання інформаційних технологій для роботи з ґрунтовими даними
 • вивчити інформаційну модель опису ґрунту та систему формалізації різнорідних ґрунтових даних,
 • отримати навики роботи із розробленою в одній із відкритих ГІС-аплікацій регіональною ґрунтовою інформаційною системою
 • створювати цифрові картографічні матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • теоретичні та прикладні основи інформаційного ґрунтознавства

вмітиме:

 • застосовувати ГІС-програму QGIS у природничих дослідженнях, картографуванні наземного покриву.
 • створювати модель просторових баз геоданих,
 • працювати з регіональною ґрунтовою інформаційною системою

Рекомендована література

Базова

Допоміжна 

 • Сохнич, А., & Сохнич, С. Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер: Економіка АПК. 2013. № 20. С. 10-13.
 • Лактіонова Т. М. Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики ґрунтів Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. Вип. 87. С. 63-71.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус