Інформаційне ґрунтознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ямелинець Т. С.ГрНМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрНМ-11сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є інформаційно-аналітичні бази даних та геопросторова інформація, яка використовується в світовій грунтознавчій науці

 Міждисциплінарні зв’язки: використовуються знання про інформаційні системи, як предмет вивчення прикладної математики

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  • Теоретико-технологічні основи створення наборів та баз даних грунтів. Світові приклади.
  • Прикладне застосування ГІС та дешифрувальних даних в грунтознавсті.

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційне грунтознавство” є отримання знання про основні принципи функціонування геопросторових грунтових баз даних, функції та прикладні аспекти застосування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційне грунтознавство” є ознайомитись із методами та напрямками використання геопросторових грунтових баз даних, даних дистанційного зондування, навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS 10), створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали та атрибутивні бази даних.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: теоретичні та прикладні основи створення та використання наборів та баз даних грунтів

вміти: застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 для створення геопросторових баз даних, використовувати грунтові бази даних у ґрунтознавчих дослідженнях, картографуванні ґрунтового покриву та експертній оцінці земель.

Рекомендована література

  • Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. – М.: Недра, 1983. – 374 с.
  • Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. / Т. С. Ямелинець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
  • ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: Навчальний посібник / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с. http://wwf.panda.org/?256338/book-gis
  • Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997 – 196 с.
  • Картографічне моделювання: Навчальний посібник//Т.Козаченко, Г.Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999 – 328с.
  • Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ, 2007. – 296 с.
  • Дистанционное зондирование: количественный подход / Дейвис Ш.М., Ландгребе Д.Я., Филлипс Т.Л. и др. – М.: Недра, 1983. – 415 с.
  • Киенко Ю.П. Основы космического природоведения: Учебник для вузов. – М.: Картгеоцентр–Госгеоиздат, 1999. – 285 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму