Екологічні технології в промисловості та транспорті (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Петровська М. А.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрЕМ-11сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Екологічні технології в промисловості та транспорті» є формування у студентів конструктивних знань щодо оцінки впливу галузей промисловості і транспорту на складові навколишнього середовища з комплексним прогнозом екологічних наслідків, застосування ефективних технологічних засобів для зниження впливу на довкілля з метою забезпечення екологічної безпеки.

Для цього необхідно вирішити такі завдання: ідентифікувати негативний вплив галузей промисловості і транспорту на навколишнє середовище; ознайомитися з теоретичними підходами до екологізації сучасного виробництва; навчитися застосовувати ефективні засоби для зниження цього впливу до допустимих рівнів.

Зміст ОК 6 «Екологічні технології в промисловості та транспорті» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності:

ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.

ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.

ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.

ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.

ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.

Рекомендована література

Основна:

 • Зелені технології у промисловості: Монографія / І.А. Василенко, Є.В. Чупринов, А.В. Іванченко та ін. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 366 с.
 • Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов Т.А. Техноекологія: підручник / За ред. М.С. Мальованого. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. 424 с.
 • Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення: монографія / О. С. Полянський, О. В. Дьяконов, О. С. Скрипник та ін. [за заг. ред. В. І. Д’яконова]; Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 136 с.
 • Нікітченко О. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Промислова екологія” / О. Ю. Нікітченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 164 с.
 • Промислова екологія: навч. посібник. / за редакцією Филипчука В.Л. / Рівне: НУВГП, 2013. 495 с.
 • Сухарєв С. М., Чудак С. Ю., Сухарєва О. Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Новий світ, 2000, 2004, 256 с.
 • Техноекологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Удод, В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2007. 195 с.
 • Техноекологія: посіб. для студ. вищих навч. закладів зі спец. “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Л. П. Клименко. – 2.вид., переопрацьов. і доп. О. : Фонд Екопрінт ; Сімф. : Таврія, 2000. 542 с.
 • Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: навч. посіб. / С. В. Зубик. Л. : Оріяна-Нова, 2007. 400 с.
 • Транспортна екологія: навчальний посібник / О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва, С. Й. Шаманський, Т. І. Дмитруха, С. М. Маджд; за заг. редакцією С. В. Бойченка. – К.: НАУ, 2017. – 507 с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Прикладна геоекологія: підручник. Київ: ПВТП «LAT&K», 2020. 440 с.

Додаткова:

 • Біотехнології в екології: навч. посібник Горова А.І., Лисицька С.М., Павличенко А.В., Скворцова Т.В. Д. : Національний гірничий університет, 2012. 184 с.
 • Говорун А. Т., Скорченко В. Ф., Худолій М. М. Транспорт і навколишнє середовище. К.: Урожай, 1992. 144
 • Кляченко О.Л., Мельничук М.Д., Іванова Т.В. Екологічні біотехнології: теорія і практика : навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД»., 2015. 254 с.
 • Техноекологія : підручник для ВНЗ / Л. П. Клименко. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. 304 с.
 • Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект / Аналітична доповідь; за загальною редакцією В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. – Київ: Заповіт, 2016. – 208с.

 Інформаційні ресурси: