Новітні технології захисту довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Кричевська Д. А.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрПМ-11сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомлення із сучасними технологіями, які використовуються або плануються до використання з метою екологізації різних галузей господарства,  захисту та раціонального використання компонентів довкілля.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів з теоретичними підходами до екологізації сучасного виробництва;
 2. Розглянути сучасні технології, які використовуються в Україні та країнах світу для захисту атмосферного повітря та водного середовища від забруднення та виснаження, для захисту надр та збереження якості земельних ресурсів, для захисту рослинного і тваринного світу.
 3. Розглянути сучасні напрями розвитку альтернативної енергетики, технології захисту від акустичного та вібраційного забруднення, магнітних та іонізуючих випромінювань, технології поводження з побутовими і промисловими відходами.

Зміст ВБ 2 «Новітні технології захисту довкілля» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник/ В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. Х: ХНАУ, 2014. 220 с.
 • Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов Т.А. Техноекологія: підручник / За ред. М.С. Мальованого. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. 424 с.
 • Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення : монографія / О. С. Полянський, О. В. Дьяконов, О. С. Скрипник та ін. [за заг. ред. В. І. Д’яконова] ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 136 с.
 • Нікітченко О. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Промислова екологія” / О. Ю. Нікітченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2013. 164 с.
 • Промислова екологія : навч. посібник. / за редакцією Филипчука В.Л. / Рівне : НУВГП, 2013. 495 с.
 • Сухарєв С. М., Чудак С. Ю., Сухарєва О. Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Новий світ, 2000, 2004, 256 с.
 • Техноекологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Удод, В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук; М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2007. 195 с.
 • Техноекологія : посіб. для студ. вищих навч. закладів зі спец. “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Л. П. Клименко. – 2.вид., переопрацьов. і доп. О. : Фонд Екопрінт ; Сімф. : Таврія, 2000. 542 с.
 • Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посіб. / С. В. Зубик. Л. : Оріяна-Нова, 2007. 400 с.
 • Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Прикладна геоекологія: підручник. Київ: ПВТП «LAT&K», 2020. 440 с.

Інформаційні ресурси:

Допоміжна

 • Біотехнології в екології : навч. посібник Горова А.І., Лисицька С.М., Павличенко А.В., Скворцова Т.В. Д. : Національний гірничий університет, 2012. 184 с.
 • Говорун А. Т., Скорченко В. Ф., Худолій М. М. Транспорт і навколишнє середовище. К.: Урожай, 1992. 144
 • Кляченко О.Л., Мельничук М.Д., Іванова Т.В. Екологічні біотехнології: теорія і практика : навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД»., 2015. 254 с.
 • Методы решения экологических проблем / под.ред. Л.Г.Мельника – Сумы: ИТД Универсальная книга, 2001. – 462 с.
 • Техноекологія : підручник для ВНЗ / Л. П. Клименко. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. 304 с.
 • Старовойда В.П., Дзюба П.П. Охорона земель при будівництві і експлуатації доріг. К. : Урожай, 1987. 136 с.
 • Телишевский Д.А. Комплексное использование недревесной продукции леса. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Лесн. пром-сть, 1986. 261 с.
 • Телешек Ю.К. и др. Хозяйское использование овражно-балочных земель / Ю.К. Телешек, А.И. Чернецкий, С.С. Иващенко. К. : Урожай, 1985. 160 с.
 • Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1999. 167 с.