Оцінка впливу на довкілля (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1036доцент Курганевич Л. П.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1018ГрЕМ-11сдоцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» є формування знань про проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та виявлення впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.
Для цього необхідно вирішити такі завдання:
– ознайомитись із європейським та українським законодавством з оцінки впливу на довкілля;
– навчитись проводити аналіз соціо-економіко-екологічного стану території, населених пунктів та підприємств;
– опанувати методичні підходи складання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– навчитись організовувати моніторингові дослідження якості довкілля та розробляти природоохоронні заходи.

Зміст ОК 9 «Оцінка впливу на довкілля» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуватися комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 04. Здатність розробляти нові та використовувати відомі способи утилізації, знезараження та рециклінгу побутових і промислових відходів.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.
ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.
ФК 08. Здатність використовувати інституційні та правові механізми міжнародного співробітництва з метою розв’язання глобальних та регіональних екологічних проблем, уміння давати оцінку діяльності міжнародних організацій учасником яких є Україна.
ФК 9. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна:

 • Про оцінку впливу на довкілля. Закон України від 23 травня 2017 року. Офіційний вісник України. 2017. №50. Ст. 1549.
 • Алєксєєва С. Громадський контроль у сфері оцінки впливу на довкілля. Львів : Вид-во «Компанія Манускрипт», 2021. 52 с.
 • Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля. Затверджено наказом Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України від 15 березня 2021 року № 193.
 • Назарук М., Бота О., Жук Ю., Зюзін С. Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля. Навчальний посібник. Львів, 2022. 248 с.
 • Оцінка впливу  на  довкілля:  впровадження  природоохоронних  практик  та  кліматичної  політики  ЄС : навч.  посіб.  Суми  :  Сумський національний аграрний університет, 2021. 152 с.
 • Популярний коментар до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». За заг. ред. О. Кравченко. Львів : Вид-во «Компанія Манускрипт», 2018. 60 с.

Додаткова:

 • Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради “Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики” від 23 жовтня 2000 року. Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_962.
 • Водна стратегія України на період до 2050 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. №1134-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2022-%D1%80#Text.
 • Алексєєва Є. Оскарження висновків з оцінки впливу на довкілля в суді /  Є.  Алексєєва;  за  заг.  ред.  О.  Кравченко.   Львів  :  Вид-во  «Компанія “Манускрипт”, 2019. 24 с.
 • Гнатів П. С. Природні ресурси України : навчальний посібник / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець, Н. Є. Панас. – Львів : Камула, 2012. 216 с.
 • Климчик О. М., Багмет А. П. Аспекти реалізації водної політики ЄС в регіоні // Всеукр. наук.-практ. конф. «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції». Житомир: ЖДТУ, 2016. С. 61.
 • Конвенція про  оцінку  впливу  на  навколишнє  середовище  у  транскордонному  контексті  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_272#Text.
 • Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження. Київ : Європейський Союз, 2014. URL: http://www.if.gov.ua/files/uploads/Upravlinnya_ brochure_final.pdf.
 • Хвесик М. Левковська Л. Управління водними ресурсами: євроінтегративний вектор // Економіка природокористування і сталий розвиток. 2019. № 5 (24). С. 6-13.
 • Якість води та управління водними ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації. Київ : Європейський Союз, 2014. URL: http://buvrtysa.gov.ua/newsite/download/Water_brochure.pdf.
 • Environmental Impact Assessment. by Judith Rosales (Author) 2020, 277 pages.
 • Environmental impact assessment: a tool to identify the impact on human health and well-being, by Zuleiny Meneses Martin, Omelio Cepero Rodriguez, Pedro Víctor Valladares Oliva, 2022, 68 pages.
 • Handbook of Environmental Impact Assessment (Research Handbooks on Impact Assessment series), Alberto Fonseca. 2022, 480 pages.
 • Environmental Impact Assessment Methodologies. Anjaneyulu Yerramilli, Valli Manickam, 2021, 588 pages.
 • Introduction To Environmental Impact Assessment (Natural and Built Environment Series). John Glasson, Riki Therivel. 2019, 382 pages.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Оцінка впливу на довкілля. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус