Стратегії захисту довкілля (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Курганевич Л. П.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрЕМ-11сдоцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Стратегії захисту довкілля» є формування знань з: основних напрямів екологічної політики держави; стратегії природоохоронної діяльності, яка передбачає розробку і впровадження екологічного законодавства, втілення в життя економічного механізму природокористування; міжнародного досвіду управління у природоохоронній діяльності.
Для цього необхідно вирішити такі завдання:
– ознайомити студентів із цілями сталого розвитку та основними засадами державної екологічної політики;
– проаналізувати директиви ЄС у галузі охорони довкілля;
– засвоїти національні стратегії захисту довкілля;
– отримати навички формулювати пропозиції щодо вдосконалення екологічного законодавства України та розробляти природоохоронні заходи.
Зміст ОК 2 «Стратегії захисту довкілля» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуватися комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і
господарської діяльності на довкілля.
ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів
досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та
застосовуваних технологій.

Рекомендована література

Основна:

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19/.
 • Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
 • Указ Президента України №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації». [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018525-21#n2.
 • НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ управління відходами в Україні до 2030 року, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text.
 • СТРАТЕГІЯ екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1363-р. [Електронний ресурс]. URL:
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text
 • СТРАТЕГІЯ зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 688-р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80#Text
 • Стратегія розвитку водної політики України – Водна Стратегія. [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua/files/KMU_Water%20Strategy_new.pdf
 • КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері промислового забруднення. ХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402-р. [Електронний ресурс]. URL:
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2019-%D1%80#Text

Додаткова:

 • ЗАКОН УКРАЇНИ 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», прийнятий ВР від 01.12.2022. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2805-IX#Text.
 • Закон України «Про управління відходами» від 20 червня 2022 року № 2320-IX. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20/print.
 • Інтегроване управління водними ресурсами України: [монографія] / [за ред. акад. НААН України М.А. Хвесика]. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 419 с.
 • Нова Стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату. [Електронний ресурс]. URL:
 • https://www.dossier.org.ua/news/nova-strategiya-iez-z-adaptaciyi-do-zmini-klimatu/
 • Морська природоохоронна стратегія України, схвалено розпорядженням КМУ від 11 жовтня 2021 р. № 1240-р [Електронний ресурс]. URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1240-2021-%D1%80#Text
 • Промислова екологія : навчальний посібник / за ред. В. Л. Филипчука. Рівне : НУВГН, 2013. 495 с.
 • Стратегія водної політики України: перспективи реалізації / М. Хвесик, Л. Левковська, В. Мандзик // Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. № 10 (29). С. 6-15.
 • Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження. Київ : Європейський Союз, 2014. [Електронний ресурс]. URL:
 • http://www.if.gov.ua/files/uploads/Upravlinnya_brochure_final.pdf
 • Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Київ : Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с.
 • Achieving Urban Water Security: a Review of Water Management Approach from Technology Perspective [Електронний ресурс] / [Su Y., Gao W., Guan D. et al.] // Water Resource Manage. – 2020. – № 34. – Р. 4163–4179. [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10. 1007/s11269-020-02663-9.
 • EU Biodiversity Strategy for 2030. [Електронний ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. 

Інформаційні ресурси:

 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. URL: https://mepr.gov.ua.
 • Екологічні науки. Журнал. [Електронний ресурс]. URL: http://ecoj.dea.kiev.ua