Історія і географія футболу (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Войтків П. С.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГрФУ-31с, ГРО-32с, ГРТ-31с, ГРГ-31с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Войтків П. С.
ГрФ-32сдоцент Войтків П. С.
ГРН-31сдоцент Войтків П. С.
ГРО-31сдоцент Войтків П. С.
ГрФУ-31сдоцент Войтків П. С.
ГРТ-31сдоцент Войтків П. С.
ГРГ-31сдоцент Войтків П. С.
ГрХТ-31сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Історія і географія футболу – навчальна дисципліна, що займається вивчанням історії і географії футболу в світі і Україні. Дисципліна вивчає історію зародження та розвитку футболу, правил гри у футбол і тактичних схем, а також географію його поширення з початків до сучасності.

Метою дисципліни є поглиблення знань у галузі формування та поширення футболу, зокрема закономірностей виникнення і розвитку футболу в світі і Україні, найсуттєвіших здобутків футболу на різних етапах його розвитку, його місця та ролі у контексті культурної світової спадщини.

Набуті знання допоможуть студентам орієнтуватися у сучасних тенденціях розвитку футболу в світі і Україні, в різних етапах його розвитку та поширення, визначати у них своє місце, яке сприятиме формуванню гуманітарних, політичних і культурних цінностей.

Цілі курсу:

 • учасники курсу повинні навчитися опрацьовувати рекомендовані джерела і літературу;
 • аналізувати фактологічний матеріал;
 • виявити вміння робити його порівняння та аналіз;
 • показати розуміння загальних тенденцій розвитку та поширення футболу у різні часові періоди.

Предметом навчальної дисципліни є комплексне вивчення особливостей історичного розвитку і географічного поширення футболу в світі і Україні, з’ясування змісту політичних, економічних, соціокультурних процесів, що вплинули на його розвиток.

Результати навчання:

знати:

 • історію формування і географію поширення футболу;
 • правила гри у футбол і його тактичні системи;
 • головні події встановлення футболу;
 • найвідоміших діячів (футболістів, тренерів, президентів, функціонерів);
 • головні організації, що займаються розвитком і популяризацією футболу в світі і Україні;
 • соціально-економічні зміни і тенденції в світовому і українському футболі;
 • головні етапи розвитку футболу;
 • біографічні дані видатних представників футболу в світі і Україні;
 • футбольні турніри на рівні збірних і клубів;
 • футбольні скандали і трагедії у різні періоди розвитку футболу;
 • загальні тенденції розвитку українського і світового футболу.

вміти:

 • визначати хронологічну послідовність історичних подій у футболі;
 • визначати географічне розташування футбольних подій, клубів, стадіонів, місць катастроф тощо;
 • співвідносити хронологію процесів у футболі в Україні та інших країнах світу;
 • показувати на історико-географічних картах головні об’єкти культурної спадщини футболу, розташування футбольних організацій, клубів, місць проведення різних заходів вітчизняного і світового характеру;
 • характеризувати історико-географічні особливості футболу в Україні та інших закордонних державах;
 • визначати сутність української футболу, проблеми та тенденції його розвитку;
 • пояснювати історико-географічні процеси у світовому футболі;
 • описувати і порівнювати процеси розвитку українського і закордонного футболу;
 • характеризувати історико-географічні тенденції розвитку футболу у різних державах світу;
 • аналізувати історико-географічні події футболу в Україні з точки зору економічної, політичної та культурної активність;
 • шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.);
 • критично оцінювати історико-географічну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів;
 • формувати власну точку зору та представляти її в усній та письмовій формі.

Рекомендована література

Базова література:

 • Абетка футболіста : навчальний посібник. / Уклад. Б. Ф. Ведмеденко, М. Д. Зубалій, В. О. Мужичок, В. О. Марчук [за ред. М.І. Маниліча]. Чернівці : Рута, 2002. 232 с.
 • Історія розвитку футболу : [посібник]. / І. М. Чорнобай. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 648 с.
 • Легкий Л. Історія світового футболу. 2010. – 576 с.
 • Легкий Л. Футбол. Історія та статистика. Енциклопедичний довідник. / Легкий Левко. – Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 616 с. + 32 с. іл.
 • Мандзюк Денис. Копаний м’яч. Коротка iсторiя українського футболу в Галичинi 1909–1944. – Л., 2017. – 416 с.
 • Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 296 с.
 • Сорока М. М. Український футбол на чемпіонатах світу. / М. М. Сорока, О. М. Сорока. – К. : ВАТ «Вид-во «Київська правда», 2006. – 288 с.
 • Франков А. В. Футбол. – Харків : Фактор, 2009. – 192 с.
 • Футбол : історія розвитку, правила гри, методика навчання : навч.-метод. посіб. – Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2017. – 150 с.
 • Футбольний атлас України. Сезони 1992-2001 рр. : довідково-статистичне видання. / Михалюк Ю., Гусак М., Дикий І. / Львів, 2001. – 160 с.

Додаткова література:

 • Золоті сторінки олімпійського спорту України. 1894-2000 рр. / За ред. Івана Федоренка. Авт. колектив : В.М. Платонов (керівник), М.М. Бака, М.Д. Зубалій та ін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 192 с.
 • «Карпати» Львів : рекламно-інформаційний довідник. Сало І. А., Яремко І. Я. – Львів, «Каменяр», 1990. 166 с., 8 арк. іл.
 • Кульчицький І., Назаркевич Ю. Карпати : рік за роком (1963-2003 рр.). Львів, 2003. – 232 с.
 • Михалюк Юрій. Таємниці львівського футболу (Книга 1). – Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2004. – 192 с. з іл.
 • Футбол: Довідник. / Авт. – сост. Чумаків Е. М. – К. : Фізкультура і спорт, 1985.
 • Футбол. Довідник. Упорядник Р. В. Дмитрів. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – 352 с.
 • Футбол: історія розвитку, правила гри, методика навчання : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студентів спец. 017 «Фіз. культура і спорт» та 014 «Серед. Освіта» / [розроб. : Овчаренко С. В. та ін.] ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. – Дніпро : Стандарт-Сервіс, 2017. – 150 с. : іл.
 • Яремко І., Назаркевич Ю., Михайлов В. та ін. Персони Львівського футболу (1894-2019) – Львів : «Тріада плюс», 2019. – 408 с.

 

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Силабус: Історія і географія футболу. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус