Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032Грем-51доцент Пилипович О. В.
1132Грзт-61

Опис курсу

Магістерська робота є головним видом наукової роботи студентів. Вона демонструє ступінь опанування студентами відповідною ділянкою знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної геопросторової парадигми та теорії, вміння обирати та застосовувати адекватну методику емпіричного дослідження та здійснювати ґрунтовний аналіз отриманих даних.

Мета: сформувати у студентів систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у географії з метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи;
 • основи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • види джерел інформації для провадження екологічних досліджень;
 • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
 • загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи.

вміти:

 • визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі географії, формулювати мету та завдання дослідження;
 • правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію;
 • оформлювати результати наукової роботи;
 • складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи;
 • складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної роботи.

Рекомендована література

Базова

 1. Основи наукових досліджень.Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С. Б. Рибак [та ін..] – К.:ВД «Професіонал», 2006. – 208 с.
 2. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид.,перероб.і доп. – К.: Знання,2002. – 295 с.
 3. Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224с.
 4. Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів географічного факультету зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П. Курганевич. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 43 с.

 Допоміжна

 1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995.
 2. Койнова І. Б., Рожко І. М. Методичні вказівки для написання дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Менеджмент природоохоронної діяльності” – Львів: Вид-во „Нова марка”, – 31 с.
 1. Кучик О. С., Мальський М. З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи (методичні вказівки для студентів спеціальностей “міжнародні відносини”, „міжнародне право”, “країнознавство” факультету міжнародних відносин). – Львів: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2001. – 24 с.
 2. Терещук В. І. Дипломна робота бакалавра: методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів напряму підготовки «Міжнародна інформація» денної та заочної форми навчання. К.: Університет економіки та права «Крок», 2001. – 36 с.

Інформаційні ресурси

http://www.osvita.org.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму