Інформаційні системи та технології у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Андрейчук Ю. М.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРГ-21сдоцент Михнович А. В.
ГРГ-22сдоцент Михнович А. В.
ГРГ-23сдоцент Михнович А. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інформаційні системи і технології у готельно-ресторанному господарстві» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами інформаційних
  технологій;
 • сформувати необхідні навички у сфері інформаційних систем і технологій в ГРС;
 • сформувати навики роботи з інформаційними системами та технологіями в діяльності ресторанного та готельного підприємства.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • розглянути склад технічного і програмного забезпечення на ГРГ, застосування систем управління базами даних у сфері ГРС;
 • вивчити сучасні інформаційні технології, як дозволяють створювати та реалізувати конкурентний продукт у сфері обслуговування;
 • освоєння маркетингових інструментів;
 • розвинути вміння і навики студента у сфері використання прикладного програмного забезпечення в ГРГ галузі.

Рекомендована література

Основна:

 • Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. — М., 1999. -100 с.
 •  Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; під ред.. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 960 с.
 •  Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. – М. : Юнити, 2007. – 126 с.
 •  Карпенко С. Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2002. — 264 с.
 • Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000, 2004. — 204 с.
 •  Малахова Н. Н. Инновации в туризме и сервисе / Н. Н. Малахова, Д. С. Ушаков. – М. : ИКЦ “МарТ” ; Ростов н/Д : Издательский центр “МарТ”, 2008. – 224 с. 44
 •  Матвієнко О. В., Бородіна І. Л. Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 154 с.
 •  Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М. : Академия,2004. – 240 с.
 •  Новиков В. С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студентов высш. учебн.заведений / В. С. Новиков. – М. : Издательский центр “Академия”, 2007. – 208 с.
 •  Нормативно-правові акти України з питань туризму: Зб. законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. — К.: Атака, 2004. — 464 с.
 •  Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. — М.: Сов. спорт, 2001. — 208 с.
 •  Скопень М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посіб. — К.: КОНДОР, 2005. — 202 с.
 •  Скопень М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі. – К.:Каравелла, 2010. – 215 с.
 •  Скопень М.М., Сукач М.К., Будя О.П., Артеменко О.І., Хрущ Л.А. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник /За ред. д.т.н., проф. М.К. Сукача та к.е.н., доц. М.М. Скопеня. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 764 с.
 •  Тарнавський Ю. Л. Практикум з Internet-технологій: Метод. вказівки до виконання лаб. робіт. — К.: МАУП, 2004. — 16с.
 •  Чен Р. Н. Информационные системы и технологии в туризме. Программный комплекс “Оверия-Туризм” всех форм обучения : учебное пособие / Р. Н. Чен, В. С. Пономаренко, И. А. Золотарева и др. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2011. – 404 с.

Допоміжна

 • Воскресенский В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратеги развития :
  учебн. пособие / В. Ю. Воскресенский. – М. : ЮНИТИ – Дана, 2007. – 159 с.
 •  Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів. Частина 1. Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. –76 с.
 •  Електронна комерція. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів. Частина 2. Спеціальність: 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність / Уклад. : Ільченко Л.А. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. –68 с.
 •  Інноваційний розвиток промисловості України : монографія / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. ; під ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П.Денисенка.– К. : КНТ, 2006. – 648 с.
 •  Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Вид-й центр “Академія”, 2005. – 25 с.
 •  Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку / Ю. Г. Козак, Ю. І.Єхануров, В. В. Ковалевський та ін. – К., 2005. – 151 с.
 •  Кучеров А. П. Объектное управление: новационный и инновационный менеджмент в туризме / А. П. Кучеров. – М. : Издательство “Спутник+”, 2009. – 208 с.
 • Лапин Е. В. Экономический потенціал предприятия : монография / Е. В. Лапин. –Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2002. – 310 с.
 •  Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посібн. О. О. Любіцева. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : “Альтпрес”, 2005. – 436 с.
 •  Макаренко І. П. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / І. П. Макаренко, Н. М. Копка, О. Г. Рогожин та ін. – К. : Ін-т проблем національної безпеки, 2007. – 520 с.
 •  Морозова Е. Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы : учебное пособие / Е. Я. Морозова, Э. Д. Тихонова. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 318 с.
 •  Никифоров В. И. Сфера туризма: рыночный механизм и система управления / В. И. Никифоров. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2000. – 176 с.
 • Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либедь,2006. – 477 с.
 •  Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації : навч. посібн. / А. С. Філіпенко. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Знання України, 2006. – 316 с.
 •  Шалева О.І. Електронна комерція: Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2011. – 209 с.
 •  Шумпетер Й. А. Теория экономического развития: Исследование
  предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогрес, 1982. – 456 с.
 •  Бронювання турів онлайн – https://misto.travel/
 •  Глобальна система бронювання квитків, готелів, автомобілів й ін. – Режим доступу: http://www.amadeus.ru/.
 •  Інформаційний розділ Всесвітньої туристської організації (ВТО). – Режим доступу : http://www.worldtourism.org/
 •  Інформаційний розділ Всесвітньої туристської організації (ВТО). – Режим доступу: http://www.worldtourism.org/.
 •  Національний портал Міжнародної інформаційної системи КОМПАСС – Режим доступу: http://www.kompassukraine.com.
 •  Программный комплекс “Оверия-Туризм” для туристических агентств и туроператоров. – Режим доступа : http://www.overia-tourism.com/.
 •  Сайт представництва компанії Тревелпорт Галілео Інтернешнл Сервісез, світовий лідер в області надання послуг з розподілу туристичних ресурсів. Глобальна дистрибутивна система бронювання Galіleo. – Режим доступу:
  http://www.travelport.com
 •  Система пошуку та бронювання турів – http://www.ittour.com.ua/
 •  http://overia-tourism.com/
 •  https://maps.google.com/localguides
 •  https://www.flightradar24.com
 •  https://www.marinetraffic.com/