Альтернативна енергетика (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Пилипович О. В.ГрЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112ГрЕМ-21сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Альтернативна енергетика» є ознайомлення студентів з видами альтернативної енергетики, тенденціями розвитку енергетичного сектору у світі та Україні, потенціалом відновлюваних джерел енергії в Україні.
Завдання:

 • вивчити сучасний стан енергетичного сектору України;
 • знати потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні;
 • переваги та недоліки кожного з видів альтернативних джерел електроенергії;
 • розвиток енергетичного сектору за різними сценаріями до 2050 р.

Зміст ОК 11 «Альтернативна енергетика» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 06. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові компетентності:
ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.
ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.

Рекомендована література

Основна:

 • Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру : навч. посіб. / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 182 с. – ISBN 617-574-114-6.
 • Альтернативна енергетика з використанням сонячних елементів : навч. вид. / В. Ю. Єрохов; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Сполом, 2015. – 116 c. – Бібліогр.: с. 113-116.
 • Екологічний моніторинг: альтернативні джерела енергії : навч. посіб. / [В.Г. Сліпченко, О.В. Коваль, Л.Г. Полягушко та ін.]. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 368 с.
 • Нетрадиційні джерела енергії: теорія і практика : монографія / Й. С. Мисак, І. М. Озарків, М. Г. Адамовський та ін. ; за ред. Й. С. Мисака, І. М. Озарківа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Нац. лісотехн. ун-т України. – Л. : НВФ “Укр. технології”, 2013. – 356 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-354 (25 назв). – ISBN 978-966-345-267-8
 • Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року / О. Дячук, М. Чепелєв, Р Подолець, Г. Трипольська та ін.; за заг. Ред. Ю. Огаренко та О. Алієвої // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. – Київ : Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с.
 • Афанасьєв С.О., Гриценко Є.В., Данько К.Ю., Зуб Л.М., Левіна Г.М., Летицька О.М., Матус С.А, Петросян А.Г., Пилипович О.В., Сташук І.В. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС (Методичний посібник) / За редакцією С. О. Афанасьєва. – Київ, 2019. – 94 с.

Додаткова:

 • Офіційний сайт Міністерства енергетики України http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish
 • Mariia Lopushanska, Diana Krychevska, Eugen Ivanov, Olga Pylypovych Geography, current state, and perspectives of renewable energy facilities development in western Ukraine (on the example of Lviv region). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 31 № 1 (2022). p. 59-70. https://doi.org/10.15421/112206
 • Альтернативні джерела енергії. https://ecodevelop.ua/alternativni-dzherela-energiyi/
 • Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai–ni.pdf
 • Пилипович О., Іванов Є., Микітчак Т., Штупун В. Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в українських Карпатах: нові виклики для довкілля. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології, Вип.33. 2020. С. 22-33.
 • International Renewable Energy Agency https://www.irena.org/
 • Global Wind Atlas https://globalwindatlas.info/
 • Якою буде біоенергетика України у 2050 р. https://www.epravda.com.ua/columns/2021/04/30/673528/
 • Що таке геотермальна енерегетика? https://tridentenergy.ua/shho-take-geotermalna-energetika/
 • Українська асоціація водневої енергетики. http://uahe.net.ua/articles-ua/360-vodneva-energetika-2.html
 • International renewable energy agency. URL: https://www.irena.org/
 • Пилипович О. В., Петровська М. А. Вплив війни на використання природних ресурсів в Україні // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України. Секція 2. Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (25 травня 2023 р., Київ, Україна). – Київ, 2023. – С.204–206.

Силабус: Альтернативна енергетика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус