Технології захисту та відновлення ґрунтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Войтків П. С.ГрзТ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112ГрзТ-21сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Технології захисту та відновлення ґрунтів – це навчальна дисципліна, яка вивчає теоретичні та практичні основи технологій захисту і відновлення ґрунтів та ґрунтового покриву в Україні, а також їх раціональне використання і охорону.

Технології захисту та відновлення ґрунтів займається вивченням технологій обробітку ґрунту, забезпечення та відтворення родючості ґрунтів, чинників і механізмів утворення ерозії ґрунтів, заходів у боротьбі з ерозією і дефляцією, а також, рекультивації, відновлення та реабілітації земель та ґрунтового покриву.В кінцевому результаті дана дисципліна займається організацією і плануванням робіт із здійснення заходів, в першу чергу, щодо захисту ґрунтового покриву, по-друге, відновленню порушених земель, а також містить систему необхідних методик, нормативів і схем виконання.

Метою є вивчення технологій захисту, правильного обробітку, рекультивації, відновлення і реабілітації земель та ґрунтового покриву, що є результатом дії ерозії, дефляції та інших антропогенних і техногенних впливів, а також закономірностей організації використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва.

Завдання курсу: вивчити законодавчу, теоретичну та практичну бази із технології захисту та відновлення ґрунтів; освоїти основні технології обробітку та захисту ґрунту на землях різних районів України; ознайомитися, яким є забезпечення та відтворення родючості ґрунтів; вивчити, яким є поширення, механізми та чинники формування ерозії, а також основи боротьби з ерозією ґрунтів; ознайомитися із заходами з охорони ґрунтів від водної ерозії та дефляції; вивчити науково-теоретичні та практичні основи рекультивації, відновлення та реабілітації земель та ґрунтового покриву; ознайомитися з гірничотехнічною, біологічною,сільськогосподарською та лісовою рекультивацією земель;ознайомитися з проектуванням та досвідом рекультивації порушених земель в результаті видобутку корисних копали та іншого антропогенного та техногенного впливу; розроблення системи заходів щодо збереження, відновлення і ґрунтового покриву, попередження деградації земель від негативних явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: що розуміють під технологією захисту та відновленням ґрунтів; для чого проводять захист ґрунтового покриву та його відновлення; якими є правильні технології обробітку ґрунту; яким є забезпечення та відтворення родючості ґрунтів; що являють собою поширення, механізми та чинники формування ерозії та основи боротьби з нею; заходи з охорони ґрунтів від водної ерозії та дефляції; методи визначення ступеня еродованості (дефльованості) ґрунтів та інтенсивності ерозії (дефляції) і протиерозійної (протидефляційної) стійкості ґрунтів;як проводити моделювання процесів ерозії та дефляції ґрунтів;науково-теоретичні основи рекультивації земель;як здійснюють гірничотехнічну, біологічну,сільськогосподарську та лісову рекультивацію земель;як здійснюють проектування рекультивованих земель; яким є досвід рекультивації порушених земель;які є системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ.

вміти: на основі теоретичної та практичної бази розробляти технології захисту ґрунтів та їх відновлення; правильно визначати технології обробітку земель; визначати відтворення родючості ґрунтів; застосовувати заходи у боротьбі з ерозією та дефляцією; застосовувати методи визначення ступеня еродованості (дефльованості) ґрунтів та інтенсивності ерозії (дефляції) і протиерозійної (протидефляційної) стійкості ґрунтів; здійснювати гірничотехнічну, біологічну,сільськогосподарську та лісову рекультивацію земель;проектувати рекультивовані землі;застосовувати досвід рекультивації порушених земель під різним антропогенним та техногенним впливом; використовувати системи заходів щодо збереження, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, попередження деградації земель від негативних явищ; складати плани, схеми техногенно забруднених і деградованих ґрунтів; прогнозувати і планувати раціональне використання ґрунтів та ґрунтового покриву.

Рекомендована література

Базова:

 • Адаптивні системи землеробства: За ред. В. П. Гудзя . – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 333 с.
 • Горін М. О. Фітоіндикація ґрунтів та екологічних режимів у природних та антропогенних ландшафтах. / Горін М.О. – Харків, 1997. – 46 с.
 • Горлов В.Д. Рекультивация земель на кар’єрах / Горлов В.Д. – М. : Недра, 1981. – 260 с.
 • Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів / Гринчишин Н. М. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7 – С. 43–49.
 • Дороненко Е.П. Рекультивация земель, нарушенныхоткрытымиразработками. / Дороненко Е.П. – М. : Недра, 1979. – 264 с.
 • Екологічні проблеми землеробства : за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 455 с.
 • Єтеревська Л.В. Рекультивація земель. / Єтеревська Л. В. – К. : Урожай, 1977. 128 с.
 • Камінський В. Ф. Про збереження та відтворення родючості ґрунтів / Камінський В. Ф., Балюк С. А., Мірошниченко М. М., Вожегова Р. А.,Руденко Є. В., Лупенко Ю. О., Кочик Г. М., Оліфір Ю. М.// Інформаційно-аналітичні матеріали щодо наукового обґрунтування заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів – Національна академія аграрних наук України. Відділення землеробства, меліорації та механізації – С. 70.
 • Земельний кодекс України. Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с.
 • Моторина Л.В. Промышленность и рекультивация земель / Моторина Л.В., Овчинников В.А. – М. : Мысль, 1975. – 240 с.
 • Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні (Колективна монографія). С. А. Балюк, Д. О. Тімченко, М. М. Гічка, М. В. Куценко, В. І. Бураков та ін.. – Х., 2010. – 538 с.
 • Панас Р.М. Рекультивація земель : Навч. посібник. Вид., 2-ге стериотипн. / Панас Р.М. – Львів : Новий світ – 2007. – 224 с.
 • Проект закону України «Про збереження та охорону їх родючості». 2013р.
 • Протиерозійна організація території : Навчальний посібник / Обласов В. І., Балик Н. Г. – К., Аграрна освіта, 2009. – 215 с.
 • Смаглій О. Ф. Агроекологія: Навч. посібник / О. Ф. Смаглій, А. Т. Кардашов, П. В. Литвак та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Сметанін В.І. Рекультивація та облаштування порушених земель / Сметанін В. І. – М. : 2002. – 96 с.
 • Федосеева Т.П. Рекультивация земель / Федосеева Т. П. – М. : Колос, 1997. – 47 с.
 • Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов та ін.; за ред. Д.Г. Тихоненка, ред.-укладач М.О. Горін. – К. : Вища освіта. – С. 572-581 : Ґрунти на рекультивованих землях.
 • Шикула М. Охорона ґрунтів / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко. – К. : Знання, 2011. – 398 с.

 Допоміжна:

 • Ґрунтознавство з основами геології: ред. Ю. М. Дмитрук та ін. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 503 с.
 • Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: ред. В. І. Купчик. – К. : Кондор, 2010. – 412 с.
 • Землеробство : ред. В. П. Гудзь. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 463 с.
 • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання: Дмитро Семенович Добряк та ін.. – 2-е вид., доп. – К. : Урожай, 2009. – 461 с.
 • Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів / Кривов В. М. – 2-е вид., доп. – К. : Урожай, 2008. – 301 с.
 • Панас Р. М. Ґрунтознавство / Панас Р. М. – Львів : Новий Світ, 2010. – 371 с.
 • Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель / Панас Р. М. – Новий Світ, 2011. – 222 с.
 • Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель / Панас Р. М. – Львів : Новий Світ, 2008. – 349 с.
 • Харченко О. В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур / Харченко О. В. – Суми : Університетська книга, 2009. – 241 с.
 • Харченко О. В.  Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України : Монографія / Олег Харченко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 342 с.
 • Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : За ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього; Спільний європейський проект. – Київ : Арістей, 2009. – 487 с.

 Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус