Технології захисту та відновлення ґрунтів (183 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Войтків П. С.ГрЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112ГрЕМ-21сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Технології захисту та відновлення ґрунтів» є: вивчення технологій захисту, правильного обробітку, рекультивації, відновлення і реабілітації земель та ґрунтового покриву, що є результатом дії ерозії, дефляції та інших антропогенних і техногенних впливів;  вивчення закономірностей організації використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва.

Завдання курсу:

 1. ознайомити студентів із теоретичною, практичною і законодавчою базами по технології захисту та відновлення ґрунтів;
 2. освоїти основні та новітні технології обробітку та захисту ґрунтів;
 3. вивчити механізми та чинники формування ерозії (дефляції), а також основи боротьби з ерозією (дефляцією) ґрунтів;
 4. ознайомитися із заходами з охорони ґрунтів від водної ерозії та дефляції;
 5. засвоїти науково-теоретичні та практичні основи рекультивації, відновлення та реабілітації земель та ґрунтового покриву;
 6. ознайомитися з гірничотехнічною, біологічною, сільськогосподарською та лісовою рекультивацією земель;

7) отримати практичні уміння і навички з розроблення систем заходів щодо збереження та відновлення земель, попередження їх деградації від негативних явищ.

Зміст ВБ 5 «Технології захисту та відновлення ґрунтів» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

 Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 06. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.

Фахові компетентності:

ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.

ФК 02. Здатність використовувати науково-обґрунтовані методи обробки результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 03. Здатність планувати, проектувати та контролювати параметри роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища.

ФК 05. Здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії, ресурсо- та енергозберігаючі технології.

ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій.

ФК 07. Здатність використовувати картографічні методи та геоінформаційні технології у сфері захисту навколишнього середовища, зокрема, з метою прогнозування екологічних небезпек і застосування тактики управління надзвичайними ситуаціями.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Основна:

 • Адаптивні системи землеробства: За ред. В. П. Гудзя. К.: Центр учбової літератури, 2010. 333 с.
 • Горін М. О. Фітоіндикація ґрунтів та екологічних режимів у природних та антропогенних ландшафтах. / Горін М. О. Харків, 1997. 46 с.
 • Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів. / Гринчишин Н. М. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.7. С. 43–49.
 • Екологічні проблеми землеробства: за ред. І. Д. Примака. К.: Центр учбової літератури, 2010. 455 с.
 • Камінський В. Ф. Про збереження та відтворення родючості ґрунтів / Інформаційно-аналітичні матеріали щодо наукового обґрунтування заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів. С. 70.
 • Земельний кодекс України. Коментар. Х.: ТОВ «Одіссей», 2002. 600 с.
 • Назаренко І. І. Землеробство та меліорація: підручник. / Назаренко І. І., Смага С. М., Черлінка В. Р. // за ред. І. І. Назаренка. Чернівці: Книги –21, 2006. 543 с.
 • Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні (Колективна монографія). С. А. Балюк, Д. О. Тімченко, М. М. Гічка, М. В. Куценко, В. І. Бураков та ін.. Х., 2010. 538 с.
 • Панас Р. М. Рекультивація земель: Навч. посібник. Вид., 2-ге стериотипн. / Панас Р. М. Львів: Новий світ. 2007. 224 с.
 • Проект закону України «Про збереження та охорону їх родючості». 2013 р.
 • Протиерозійна організація території: Навчальний посібник. / Обласов В. І., Балик Н. Г. К., Аграрна освіта, 2009. 215 с.
 • Смаглій О. Ф. Агроекологія: Навч. посібник. / О. Ф. Смаглій, А. Т. Кардашов, П. В. Литвак та ін. К.: Вища освіта, 2006. 671 с.
 • Сметанін В. І. Рекультивація та облаштування порушених земель. / Сметанін В. І. 2002. 96 с.
 • Ґрунтознавство: Підручник. / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, В. В. Дегтярьов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка, ред.-укладач М.О. Горін. К.: Вища освіта. 581 с.
 • Шикула М. Охорона ґрунтів. / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко. К.: Знання, 2011. 398 с.

Додаткова:

 • Войтків П. С. Еколого-агрохімічна оцінка стану орних земель Радехівського району Львівської області / Петро Войтків, Нікіта Кравчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2020. С. 127-130.
 • Ґрунтознавство з основами геології: ред. Ю. М. Дмитрук та ін. Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. 503 с.
 • Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: ред. В. І. Купчик. К.: Кондор, 2010. 412 с.
 • Землеробство: ред. В. П. Гудзь. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2010. 463 с.
 • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання. Дмитро Семенович Добряк та ін.. – 2-е вид., доп. К.: Урожай, 2009. 461 с.
 • Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. / Кривов В. М. 2-е вид., доп. К.: Урожай, 2008. 301 с.
 • Наконечний Ю.І., Войтків П.С., Абрамчук В.Я. Придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування зернових культур. Scientific Collection “InterConf”, (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (19-20.08.2022). Umeå, Sweden: Mondial, 2022. P. 285‒300.
 • Панас Р. М. Ґрунтознавство. / Панас Р. М. Львів: Новий Світ, 2010. 371 с.
 • Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель. / Панас Р. М. Новий Світ, 2011. 222 с.
 • Панас Р. М. Раціональне використання та охорона земель. / Панас Р. М. Львів: Новий Світ, 2008. 349 с.
 • Харченко О. В. Основи програмування врожаїв сільсь-когосподарських культур. / Харченко О. В. Суми: Університетська книга, 2009. 241 с.
 • Харченко О. В. Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України: Монографія. / Олег Харченко. Суми: Університетська книга, 2005. 342 с.
 • Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення: За ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Городнього; Спільний європейський проект. Київ: Арістей, 2009. 487 с.
 • Belousov A. A., Belousova E. N. and Stepanova E. V. The influence of soil protection technologies on the content of organic substance in leached chernozem. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 421 (2020) 032001. doi:10.1088/1755-1315/421/3/032001.
 • Bondar, O. (2018). Public administration in the field of land use and protection and state land policy in Ukraine: problems of correlation. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), рр. 22-27.
 • John L. Torbert, J.A. Burger. Forest Land Reclamation. Book Editor(s):Richard I. Barnhisel,Robert G. Darmody,W. Lee Daniels. 2000. рр. 307-328.
 • Openko I Shevchenko О, Kryvoviaz Y Zhuk О, R Tykhenko. Economic assessment of land degradation and its impact on the value of land resources in Ukraine. International Journal of Economic Research (IJER). 2021. 14. 15 Part 4, рр. 93-100.
 • Perovich L., Hulko O. Monitoring the actual ecological end economic situation of agricultural land use in Ukraine. GEODESY AND CARTOGRAPHY ⃝c Polish Academy of Sciences. 2, Vol. 68, No. 2, 2019, pp. 349–359.

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Силабус: Технології захисту та відновлення ґрунтів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус