Стандартизація якоті довкілля (101 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Петровська М. А.ГРЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРЕ-41сдоцент Петровська М. А.

Опис курсу

Мета: ознайомитися з теоретичними і правовими засадами стандартизації в Україні; основними положеннями національної системи стандартизації якості довкілля; основними засадами підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам; міжнародною та регіональною співпрацею України в  галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства.

Завдання: вивчити вітчизняні, європейські та міжнародні стандартами в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; понятійно-термінологічну базу щодо якості довкілля; ознайомитися з міжнародними, регіональними і національними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: передумови виникнення стандартизації; законодавчо-нормативну базу національної системи стандартизації; джерела інформаційного забезпеченням у сфері стандартизації;суб’єкти і об’єкти стандартизації; категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів; правила побудови нормативних документів і їхню структуру; вітчизняні, європейські та міжнародні стандарти в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; понятійно-термінологічною базою щодо якості довкілля; міжнародні, регіональні й національні організації зі стандартизації, метрології та сертифікації.

вміти: пояснити базові положення стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, якості води, поводження з відходами; проаналізувати результати впровадження системи екологічного управління у світі та в Україні; охарактеризувати діяльність українських технічних комітетів; простежувати результати міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства.

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.
 • Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Базова:

 • Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Гамула П. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
 • Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. – Львів: Афіша, 2004. – 324 с.
 • Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. посібн. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 231 с.
 • Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч. посібн. – К.: Знання, 2007. – 199 с.
 • Клименко М. О., Скрипчук П. М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 368 с.
 • Павлов В. І., Мишко О. В., Опьонова І. В., Павліха Н. В.  Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посібн. – Київ: Кондор, 2004. – 230 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 264 с.
 • Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

Допоміжна:

 • Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності). – Львів: Афіша, 2005. – 267 с.
 • Петровська М. А. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 • Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 • Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.

 

 1. Інформаційні ресурси
 • http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних документів ДП “УкрНДНЦ”.
 • http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 • http://www.leonorm.lviv.ua/ – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.
 • https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ.
 • uas.org.ua – Сайт ДП “УкрНДНЦ”.
 • URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.

 

Силабус:

Завантажити силабус