Картографія (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кравців С. С.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРО-21сдоцент Кравців С. С., Кобелька М. В.

Опис курсу

Картографія – наука про відображення явищ природи і суспільства на географічних картах та інших картографічних творах, про властивості цих зображень, методах їх створення та використання. Досягнення картографії матеріалізовані в географічних картах, атласах, рельєфних картах, глобусах та інших картографічних творах.

Мета навчальної дисципліни – дати студентам знання з картографії, в першу чергу з картознавства, математичної картографії, картометрії, картографічного креслення. Акцентувати увагу на вмінні студентів аналізувати географічні карти і правильно їх використовувати.
Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • властивості та елементи географічної карти;
 • класифікацію карт та інших картографічних творів;
 • математичну основу карт;
 • картографічні проекції і їх класифікацію;
 • способи картографічного зображення об’єктів та рельєфу на картах;
 • види генералізації;
 • методи створення та проектування карт.

Окрім цього студент повинен вміти:

 • викреслювати лінії різної форми олівцем і тушшю;
 • викреслювати букви, слова і цифри різними картографічними шрифтами;
 • викреслювати тематичну карту;
 • визначати площі об’єктів на дрібномасштабних картах;
 • визначати величини показників картографічних спотворень;
 • обчислювати віддалі між пунктами;
 • визначати картографічні проекції;
 • оцінювати та аналізувати карти та атласи.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : авчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 • Кравців С.С. Картографія та картографічне креслення: метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Кравців С.С. Математична картографія : навч.-метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.
 • Визначення картографічних проекцій. Методичні вказівки з курсу „ Картографія і картографічне креслення” / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, Є.А. Іванов. – Львів, 2008.
 • Картографічні проекції. Завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, Є.А. Іванов. – Львів, 2009.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С.С. Кравців , М.В. Кобелька, П.С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С.С. Кравців та ін. – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (Частина І) / С. Кравців., Я. Хомин, М. Кобелька. – Львів, 2005.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (розділ „Картографічне креслення”) / С. Кравців, М. Кобелька, Є Іванов. – Львів, 2006.
 • Кравців С.С. Картографія: навчальний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. -191 с.

Базова

 • Божок А.П. Картографія : підручник / А.П. Божок, Л.Є. Осауленко, В.В. Пастух. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 252 с.
 • Вахромеева Л.Ф., Математическая картография : учебник для вузов / Л.А. Вархомеева, Л.М. Бугаевский, З.Л. Казакова. – М. : Недра, 1986. – 286 с.
 • Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянд, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др.; Под ред. А.М. Берлянта.–М.: Аспект Пресс, – 477 с.
 • Картография с основами топографии: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец „География” Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. –386 с.: ил.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.
 • Кравців С. С. Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 191 с.
 • Кравців С.С. Картографія та картографічне креслення: метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Кравців С.С. Математична картографія : навч.-метод. посіб. / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.
 • Салищев К.А. Картоведение. – 3-е изд. – М.: МГУ, 1990. – 400.
 • Земледух Р.М. Картографія з основами топографії: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 456 с.: іл.

Допоміжна

 • Бокачов М.Г., Чернокова Г.К. Картографическое черчение. Методические показания. – М., 1979.
 • Левицький І.Ю., Кондратенко І.І. Лабораторний практикум з топографії та картографії для студентів – географів. Харків, 2000.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С.С. Кравців , М.В. Кобелька, П.С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С.С. Кравців та ін. – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія і картографічне креслення” (Частина І) / С. Кравців., Я. Хомин, М. Кобелька. – Львів, 2005.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу „Картографія ікартографічне креслення” (розділ „Картографічне креслення”) / С. Кравців, М. Кобелька, Є Іванов. – Львів, 2006.
 • Топографическое черчение/ Под общей ред. П. Е. Лебедева. – М., 1975. Шрыфты для проектов, планов и карт/ А.С. Шулейкин, М.В. Федорченко, В.П. Раклов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму