Інформаційні технології в географії (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Андрейчук Ю. М.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРФ-11сдоцент Пилипович О. В., доцент Пилипович О. В.
ГрФУ-11сдоцент Войтків П. С.
ГрФЕ-11сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в географії» є – ознайомлення студентів з принципами побудови та функціонування інформаційних систем, історією ГІС, основними поняттями і термінами ГІС; сучасним станом ГІС, їх місцем в системі наук про землю; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, кадастрового, планувального, соціо-економічного та іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставлених цілей.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в географії загалом та в соціально-економічній географії зокрема;
 • навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS, QGIS);
 • отримати навики у роботі з векторними та растровими просторовими даними;
 • навчитися створювати цифрові картографічні матеріали, карти адміністративно-територіальних утворень та соціально-економічної інфраструктури, створювати та редагувати атрибутивні бази даних.

Зміст ОК 17 «Інформаційні технології в географії» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі географії, соціально-економічної  при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог.

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

 • теоретичні та прикладні основи функціонування географічних інформаційних систем

вмітиме:

 • застосовувати ГІС-програмні пакети ArcGIS та QGIS в географічних дослідженнях, картографуванні соціально-економічних характеристик територій.
 • створювати модель баз геоданих,
 • створювати модель атрибутивних даних.

здобуде soft skills (надпрофесійні навички): гнучкість, креативність, командна робота,  відповідальність, наукова й професійна етика, професійна    комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Геоінформаційні системи в географії, як складова підготовки бакалавра, має сприяти досягненню таких програмних результатів навчання:

 • ПРН 05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
 • ПРН 06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
 • ПРН 08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
 • ПРН 13. Картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і процеси, проводити типологію, класифікацію, районування.

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна

 • Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, Л. І. Давибіда, С. М. Багрій. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 703 с.
 • Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О.О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.

Інформаційні ресурси