Екологічний контроль якості сировини і продукції (183 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пилипович О. В.ГрЕМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрЕМ-21сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Екологічний контроль якості сировини та продукції» є отримання теоретичних знань і практичних навичок у сфері організації та здійснення екологічного контролю сировини та продукції; знати причини та шляхи надходження нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та консервантів у продукти харчування.
Завдання: навчити студентів встановлювати закономірності у взаємовідносинах між людиною, об’єктами господарювання, живими організмами і довкіллям; ознайомити студентів з основними методами екологічного контролю якості продукції і сировини; дати знання щодо правильного застосування законодавчих та нормативних документів у здійсненні екологічного контролю якості продукції і сировини; висвітлити питання утворення і потрапляння у продукти харчування і продовольчу сировину нітратів, пестицидів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів тощо.
Зміст ВБ 4 «Екологічний контроль якості сировини та продукції» має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов і вимог.
А також таких загальних та фахових компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 07. Здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності:
ФК 01. Здатність контролювати й оцінювати екологічні ризики впливу техногенних об’єктів і господарської діяльності на довкілля.
ФК 06. Здатність контролювати й оцінювати ефективність природоохоронних заходів та застосовуваних технологій
ФК 9. Здатність підтримувати функціонування системи екологічного менеджменту та аудиту на підприємстві, застосовувати знання з метрології, нормативних документів із стандартизації та сертифікації у різних галузях господарства України, здійснювати екологічний контроль якості сировини та продукції.

Рекомендована література

Основна:

 • Тетяна Димань, Наталія Гриневич, Тетяна Мазур Безпека харчових гідробіонтів. Київ. Академія. 2022 р. 342 с.
 • Безпека продовольчої сировини і продуктів харчування [Електронний ресурс] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [упоряд. О. В. Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технологій. Наук.-техн. б-ка;– Київ, 2018. – 96 с.
 • Н.П. Гаврилюк Комплексно-методичне забезпечення предмета. Основи харчової безпеки продуктів. Дніпро. 62 с.
 • Пономарьов П.Х., Сиромахін І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчальний посібник. К.: Лібра, 1999. – 272 с.
 • Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник За ред.. д-ра техн.. наук, проф.. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572с.
 • Домарецький В.А. Екологія харчової сировини й продуктів харчування. – К.: Ін-т сист. Дослідж. Освіти, 1994. – 345 с.
 • Грубер-Швенк., Швенк М. Харчування: dtv-Atlas: Пер. З нім./ Худож. Йорг Майр; Наук. Ред.. пер.: В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров. – К.: Знання-Прес, 2004. – 183с.: іл..

 Додаткова:

 • Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник. – Вид. 3-тє. доп. – Львів, Афіша, 2001 – 272с.
 • Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. К.: Лібра. 2002. – 352с.
 • dtv-Atlas: Харчування: пер. З нім. Йорг Майр; Наук. Ред.. пер.: В.Г. Передерій, К.: Знання – Прес, 2004. – 183 с.
 • Державний стандарт країни Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. ДСТУ 2925-94. Держстандарт України, Київ. 25с.
 • Санітарні норми та правила в Україні (3-є вид., допов. та перероб.) Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 524 с.
 • Ольга Пилипович, Галина Химочка. Використання пестицидів та отрутохімікатів у Львівській області / International scientific practical conference. «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geology and chemistry», Lublin. July 2-3, 2021. p. 86-90.
 • Р.П Дідула, Є.І Кондратюк, Ю.Б Блавацький, В.Ю Усов, О. П. Пилипович. Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2018. Вип. 4/51. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 87-101.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Екологічний контроль якості сировини та продукції. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус