Екологічний контроль якості сировини і продукції

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Пилипович О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Мета: отримати теоретичні знання і практичні навики у галузі організації і здійснення екологічного контролю сировини та продукції.

Завдання:

 • вказати на шляхи потрапляння у продукти харчування і продовольчу сировину нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та консервантів;
 • навчити студентів встановлювати закономірності у взаємовідносинах між людиною, об’єктами господарювання, живими організмами і довкіллям;
 • ознайомити студентів з основними методами екологічного контролю якості продукції і сировини;
 • дати знання щодо правильного використання законодавчих та нормативних документів у здійсненні екологічного контролю якості продукції і сировини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • шляхи промислового забруднення сировини, продуктів харчування та методи послаблення шкідливої дії забруднення;
 • основні терміни та визначення щодо організації і здійснення екологічного контролю сировини та продукції;
 • особливості забруднення харчових продуктів нітратами, радіонуклідами, важкими металами, антибіотиками, гормональними препаратами та консервантами.
 • чинники, що пливають на вміст нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів, контамінантів у харчових продуктах;
 • суб’єкти контролю та методи контролю якості харчових продуктів;
 • екологічні аспекти виробництва та контролю непродовольчих товарів.

вміти:

 • використовувати законодавчі та нормативні документи у здійсненні екологічного контролю якості продукції і сировини;
 • здійснювати екологічний контроль за вмістом у харчових продуктах нітратів та нітритів;
 • встановлювати причини надходження у промислову сировину та продукцію нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та консервантів;
 • визначати нормативи вмісту нітратів, радіонуклідів, важких металів, антибіотиків, гормональних препаратів та консервантів у продуктах харчування;
 • аналізувати інформацію щодо вмісту генетично-модифікованих організмів у продовольчій сировині і продукції.

Рекомендована література

Базова

 1. Пономарьов П.Х., Сиромахін І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 272 с.
 2. Циганенко О.і. Нітрати в харчових продуктах. – К.: Здоров’я, 1990. – 56с.
 3. Анохіна В.І., Овчиннікова І.Ф., Кононенко Л.В., Прокудіна В.Ю. Нітрати у ранніх овочах та заходи щодо їх зниження  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологія і економіка». Львів, ЛКА, 197. – с.109.
 4. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник За ред.. д-ра техн.. наук, проф.. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572с.
 5. Домарецький В.А. Екологія харчової сировини й продуктів харчування. – К.: Ін-т сист. Дослідж. Освіти, 1994. – 345 с.
 6. Державний стандарт країни Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. ДСТУ 2925-94. Держстандарт України, Київ. 25с.
 7. Санітарні норми та правила в Україні (3-є вид., допов. та перероб.) Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. – 524 с.
 8. Грубер-Швенк., Швенк М. Харчування: dtv-Atlas: Пер. З нім./ Худож. Йорг Майр; Наук. Ред.. пер.: В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров. – К.: Знання-Прес, 2004. – 183с.: іл..
 9. dtv-Atlas: Харчування: пер. З нім. Йорг Майр; Наук. Ред.. пер.: В.Г. Передерій, К.: Знання – Прес, 2004. – 183 с.:

Допоміжна

 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник. – Вид. 3-тє. доп. – Львів, Афіша, 2001 – 272с.
 2.  Г.О. Білявський. Л.І. Бутченко, В.м. Навроцький. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – к.: Лібра. 2002. – 352с.
 3.  Водний кодекс України
 4. Проблеми сталого розвитку України / Зб. наук., доп. –К.: БМТ, 1998-402с.
 5. Екологія і закон. Екологічне законодавство україни. – в 2-х т., К., Хрінком інтер, 1997

 Інформаційні ресурси

 1. ecoleague.net
 2. http://www.fao.org
 3. ecology.lviv.ua
 4. uazakon.com
 5. http://www.who.int/en

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму