Виробнича (переддипломна) практика (101 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрПМ-21с

Опис курсу

Мета практики полягає у набуттіі студентами практичного досвіду безпосередньо на виробництві з відривом від навчального процесу. При цьому, студенти досліджують реґіональні особливості екологічних проблем. Магістри збирають статистичну інформацію для написання кваліфікаційних робіт, аналізують фондові матеріали, досліджують сучасну ситуацію, узагальнюють нагальні екологічні проблеми з метою пропонування шляхів їхнього вирішення.
Внаслідок виконання програми виробничої практики майбутні екологи набувають навичок і вмінь самостійного проведення екологічних досліджень безпосередньо у виробничому середовищі, що мають на меті визначення рівнів впливу діяльності окремих підприємств на об’єкти довкілля; встановлення відповідності їхньої роботи вимогам чинного природоохоронного законодавства, виявлення видів робіт, що характеризуються підвищеним рівнем небезпеки для біоти, оцінювання екологічного ризику, виконання розрахунків ефективності заходів щодо поліпшення стану довкілля.

Зміст ОК 7 Виробнича (переддипломна) практика має сприяти формуванню у студентів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності  або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, та характеризуватися невизначеністю умов і вимог. Здатність моделювати та прогнозувати стан компонентів довкілля у просторі та часі з використанням сучасних геоінформаційних технологій та систем.

А також таких загальних та фахових компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Фахові компетентності:

 • ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
 • ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
 • ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
 • ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
 • ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
 • ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
 • ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
 • ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології  у прогнозуванні та управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
 • ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

Рекомендована література

Основна

 • Агроекологія: навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Карташов, П.В. Литвак та ін. – Київ: Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Білявський Г.О. Основи екології: підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ: Либідь, 2006. – 408 с.
 • Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми: Унів. книга, 2003. – 284 с.
 • Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Методи геоекологічних досліджень. Навчальний посібник. – К.: Видав. центр “Київський університет”, 1999. – 243 с.
 • Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища / В.С. Джигирей. – Київ: Знання, 2006. – 319 с.
 • Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Львів: Афіша, 2004. – 272 с.
 • Злобін Ю. А. Загальна екологія: навч. посіб. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми: Унів. книга, 2005. – 416 с.
 • Клименко М.О. Екологія міських систем: підручник / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон: Олдіплюс, 2012. – 294 с.
 • Нємець К. А., Нємець Л. М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
 • Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: навч. посібник / [П.П. Надточій, Т.М. Мислива, В.В. Морозов та ін.].; за ред. П.П. Надточія. – Житомир: Держ. агроекол. ун-т, 2007. – 420 с.
 • Франчук Г. М. Урбоекологія і техноекологія: підручник / Г. М. Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова. – Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 496 с.
 • Шмандій В. М. Екологічна безпека: підручник / В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік та ін. – Херсон: Олдіплюс, 2013. – 366 с.
 • Шувар І. А. Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посібник / І. А. Шувар, В. В. Снітинський, В. В. Бальковський. – Львів; Чернівці: Книги–ХХІ, 2011. – 760 с.

Допоміжна

Інформаційні ресурси