Міське планування і розвиток готельно-ресторанної сфери (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Лозинський Р. М.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сСмалійчук Г. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Міське планування і розвиток готельно-ресторанної сфери» є формування у студентів знань про цілі, завдання, інструменти міського планування для розуміння їх впливу на розвиток готельно-ресторанної сфери.
Цілі вивчення: ознайомити студентів з урбаністикою як трансдисциплінарним напрямом знань, з просторовим плануванням як наукою і видом людської діяльності (з акцентом на міське планування і дизайн), впливом міського планування на туристично-рекреаційну сферу й, зокрема, готельно-ресторанну діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: сутність міського планування як науки й виду людської діяльності, його роль в розвитку міста, міської економіки, в тому числі рекреаційної сфери у місті й, зокрема, готельно-ресторанної справи.
вміти: аналізувати і використовувати у професійній діяльності документи, що стосуються міського планування, прогнозувати їх вплив на розвиток готельно-ресторанної сфери у місті, а також конкретних підприємств галузі.
Студент також отримає навики роботи з конкретними інструментами просторового планування на локальному рівні.
Вивчення дисципліни «Міське планування і розвиток готельно-ресторанної сфери» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:
а) загальні компетентності:
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами
СК 8. Здатність розробляти антикризові програми корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності.
ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій).
ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне вирішення професійних завдань.
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Рекомендована література

Основна:

 • Довідник з відбудови міст. К. : Урбанина, 2023. 400 с. https://www.urbanyna.com/dovidnyk-z-vidbudovy-mist
 • Містобудівне проєктування. Частина 1: Місто як об’єкт проєктування Підручник / За ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2021. – 312 с.
 • Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посіб. / Б. С. Посацький ; МОН України; НУ “Львівська політехніка” – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”,  – 344 с
 • Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ / Криштоп Т., Рись Р., Кошелюк Л. CANactions School, U-LEAD. https://lp.it4u.ua/ulead
 • Encyclopedia of the city / edited by Roger W. Caves. Imprint, Abingdon, Oxon, OX ; New York, NY : Routledge, 2005. 564 p.
 • Encyclopedia of urban studies / edited by Ray Hutchison. Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2010. 2 v. (xxviii, 1039 p.).
 • Nowak M, Pantyley V, Blaszke M, Fakeyeva L, Lozynskyy R, Petrisor A-I. Spatial Planning at the National Level: Comparison of Legal and Strategic Instruments in a Case Study of Belarus, Ukraine, and Poland. Land. 2023; 12(7):1364. https://doi.org/10.3390/land12071364
 • Nowak, M., Lozynskyy, R. and Pantyley, V. (2021). Local spatial policy in Ukraine and Poland.  Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies, Warsaw School of Economics, 8(3), November: 1–17. DOI:  https://doi.org/10.33119/kszpp/2021.3.1
 • Nowak, M.; Petrisor, A.-I.; Mitrea, A.; Kovács, K.F.; Lukstina, G.; Jürgenson, E.; Ladzianska, Z.; Simeonova, V.; Lozyskyy, R.; Rezac,V.; et al. The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial Planning Systems of Central and Eastern European Countries. Land 2022, 11, 1599. https://doi.org/10.3390/land11091599

Додаткова:

 • Гарві Д. Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції. — К.: Медуза, 2021.
 • Ґел Йен. Міста для людей / [пер. з англ. О. Любарської]. – Київ : Кенекшенс, 2020. – 278 с.
 • Дронова О. Л. Геоурбаністика: навчальний посібник / О. Л. Дронова. – Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 419 с.
 • Словник фахових термінів з інтегрованого міського розвитку / Glossar zu Fachbegriffen für Integrierte Stadtentwicklung / Проект “Інтегрований розвиток міст в Україні”. Київ, 2017.https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/Glossar_26-05-17_1.pdf
 • Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – 438 с.
 • Флорида Р. Криза урбанізму: чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида // перекл. з англ. І. Бондаренко. – Київ: Наш формат. – 2019. – 315 с.
 • Lozynskyy R. Territorial marketing and branding of tourist cities of Ukraine (on the example of Kamyanets-Podilsky, Khmelnytskyi Region) / R. Lozynskyy, L. Kushnir, D. Dobroselska) // Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph / Ed. by Marta Barna. – Lviv : Lviv University of Trade and Economics, 2020. – P. 125–139.
 • Lozynskyy R., Hrymak O., Kushnir L., Terletska O. and Vovk M. (2021). City size and functional specialization as factors of smart management: A case of Lviv Oblast, Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 384–397. DOI. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.31
 • Lozynskyy, R. Pantyley, V. and Sawicka, A. (2021). The smart city concept in Poland and Ukraine: in search of cooperation opportunities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 52(52): 95–109. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2021-0016
 • SPACES. Просторове планування для доступності, співробітництва та економічної сталості. Результати освітньої програми. CANnactions School, 2021.

Інтернет-джерела:

Силабус: Міське планування і розвиток готельно-ресторанної сфери. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус