Географія Львова з основами ескурсійної справи

Тип: На вибір студента

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Стецюк О. В.ГрФ-21с, ГрФ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21сдоцент Стецюк О. В.
ГрФ-22сдоцент Стецюк О. В.

Опис курсу

Метою курсу ” Географія Львова з основами екскурсійної справи ” є оволодіння студентами знаннями про із географії міст, простеження географічних закономірностей розвитку міста Львова як соціоекономічного і соціоприродного феномену; формування у студентів професійних знань і практичних навичок, що дадуть їм змогу самостійно організовувати і планувати екскурсійну діяльність, розробляти і проводити екскурсії.
Завдання: вивчення природно-ресурсного потенціалу міста, процесів демографічного, історико-культурного, соціально-економічного та еколого-географічного розвитку Львова, опанування методики дослідження міських населених пунктів за різними видами джерел; володіння методикою підготовки та проведення екскурсій.

Після завершення курсу здобувач буде
знати: методику суспільно-географічних досліджень міст; джерела дослідження та методологію опрацювання джерельної бази, історикогеографічні особливості розвитку та формування міста Львова, ресурсний потенціал міста; проблеми соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку, напрямки територіального розвитку
міста; методику підготовки екскурсій та її методичне забезпечення;
техніку проведення екскурсій. вміти: визначити зміст і завдання курсу; вільно володіти термінологією курсу; проводити суспільно-географічне дослідження міста за його складовими компонентами та територіальною організацією; аналізувати можливості і тенденції розвитку міста; розробляти екскурсійні маршрути та проводити екскурсії по місту.

Рекомендована література

Основна література:

 •  Назарук М. М. Львів у ХХ столітті: соціально-екологічний аналіз. – Львів: Укр. акад. друкарства, вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 348 с.
 •  Львів: Комплексний атлас / Відп. ред. О.І. Шаблій. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 192 с.
 •  Львів: Природа довкола нас / [М. М. Назарук, А.М. Галушка, Н.В. Партика, Ю.В. Зінько, Б.В. Сенчина. І.Б. Койнова, М.Є. Крет] ; за аг. Ред.. М.М. Назарука. – Львів: Коло, 2016. – 208 с.
 •  Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.
  Додаткова література:
 • Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст. 2008 р., 720 с., 1396 іл.
 •  Енциклопедія Львова // Під ред. А Козицького, І.Підкови Т.1-2. Львів, 2007, 2008.
 • Зиморович Д. Історія міста Львова. Львів, 2001.
 •  Історія Львова. У трьох томах / Редкол.: Я.Ісаєвич, М.Литвин, Ф.Стеблій. – Львів: Центр Європи, 2007.
 • Лемко І. Львів понад усе. – Л.: Піраміда, 2007. – 188 с.
 •  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки. Т.5. – К., 1998.
 •  Качор І. Львів крізь віки. – Л.: Центр Європи, 2004. – 240 с.
 •  Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
 •  Львів: Туристичний путівник. – Львів: Центр Європи, 1999. – 548 с.
 •  Мельник Б. Вулицями старовинного Львова [Текст] – Л.: Світ, 2001. -272 с: іл.
 •  Сучасний Львів. С. 176 – 268. // Доктор географії Олена Степанів / Упорядник О.Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 324 с.
 •  Шишка О. Наше місто – Львів : Посіб. з курсу “Львовознавства”. Ч.I – Л.: Центр Європи, 2002. – 192 с.
 •  Шишка О. Наше місто – Львів: Посіб. з курсу «Львовознавства». Ч.IІ – Л.: Центр Європи, 2011. – 173 с.
 •  Львівська міська рада. Офіційний сайт. www.city-adm.lviv.ua