Суспільна географія України (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Лабінська Г. М.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
864ГрФ-41сдоцент Лабінська Г. М.
ГрФ-42сдоцент Лабінська Г. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Суспільна географія України» є ознайомлення студентів із територіальною організацією соціальної і економічної сфер України, формування україноцентричного підходу у суспільно-географічних дослідженнях.

Після завершення цього курсу студент

 • знатиме основні геополітичні характеристики країни й місце України у світовому співтоваристві; демографічні реалії; характер використання природно-ресурсного потенціалу країни; специфіку галузевої структури господарства та його просторові відміни, основні промислові центри країни; рівень інтегрованості України у світове господарство.
 • вмітиме сформувати суспільно-географічну характеристику України на конкретному етапі; окреслити демографічні перспективи; оцінити переваги та ризики розвитку її господарства з огляду на світову кон’юктуру й воєнні виклики; аналізувати чинники-детермінанти економічної безпеки країни.

Рекомендована література

Основна :

Додаткова :

 • Атлас “Україна Промисловість та інвестиційна діяльність”. – Київ: Картографія, 2003. − 80 с.
 • Веб-сторінка Українського інституту національної пам’яті. URL: http://www.memory.gov.ua/page/polozhennya-pro-ukrainskii-institut-natsionalnoi-pamyati
 • Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка / Ф.Д. Заставний. – Львів: Апріорі, 2011. – 504 с.
 • Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)/ за ред. чл.-кор. НАНУ, проф. Е.М. Лібанової. – Київ: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/Prognoz%20Ukrain.pdf
 • Лабінська Г.М. Найвагоміші ризики українського підприємництва на сучасному етапі / Г.М. Лабінська, Л.Т. Шевчук // Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки” (12-13 квітня 2018 р., Дніпро). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – Сс. 66-71. URL: https://nmetau.edu.ua/file/sbornik_18_2.pdf
 • Лабінська Г.М. Польський вектор української міграції: ризики та загрози / Г.М. Лабінська // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал, № 4 (41), 2018. – С. 91-100. URL : СРЕ 4_2018 (nusta.edu.ua)
 • Офіційний веб-портал Державної служби статистики України. URL : www. ukrstat.gov.ua
 • Офіційний веб-портал обʼєднаних територіальних громад України. URL: https://gromada.info/.
 • Офіційний веб-сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. URL: www.idss.org.ua
 • Порівнюємо дані переписів населення України 2020 та 2001 років. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/01/23/infografika/suspilstvo/porivnyuyemo-dani-perepysu-naselennya-ukrayiny-2020-2001-rokiv
 • Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник / [За ред. проф. Шаблія О.І.]. Вид. друге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.