Науковий семінар. 4 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7професор Гаськевич В. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є виклад аспірантами основних результатів  дисертаційних досліджень (відповідно до теми дисертаційних досліджень).

Ціллю проведення семінарських занять є підготовка аспіранта до захисту здобутих наукових результатів, наукових висновків, аналізу отриманих результатів, їхнього відображення у наукових статтях і розділах дисертації.

Після завершення цього курсу аспірант повинен:

знати:

 • чітке формулювання мети, завдання, об’єкту і предмету, знати проблематику, актуаль-ність і наукову новизну та прикладне значен-ня результатів власних досліджень;
 • стан вивченості проблеми в Україні та закордоном;
 • теоретичні основи тематики, яка розглядається в дисертаційній роботі;
 • розгляд проблеми чи питання тематики досліджень в науковій літературі,
 • характеристику чинників, що формують стан ситуації території, на якій проводились дослідження, її певних об’єктів;
 • методику досліджень;

вміти:

 • володіти поняттями і термінологією за тематикою наукових досліджень;
 • користуватись літературними, архівними та фондовими матеріалами в контексті тематики дисертаційної роботи;
 • користуватись картографічними матеріалами (топографічні, ґрунтові карти, тематичні екологічні карти тощо);
 • знати методику польових і лабораторних досліджень;
 • інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень;
 • науково викладати зміст отриманих результатів;
 • характеризувати прикладне значення власних досліджень;
 • робити висновки щодо території досліджень чи певних об’єктів, шляхів його оптимізації, охорони та раціонального використання;
 • формулювати загальні висновки за результатами досліджень;
 • подати список оформлених літературних джерел;
 • представити розділи автореферату.

Рекомендована література

 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах Ч. І. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. У двох частинах Ч. 2. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 286 с.
 • Гаськевич В. Г. Польовий практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 254 с.
 • Папіш І. Я., Ямелинець Т. С. Практикум з картографії ґрунтів : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 450 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
 • Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практики : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 354 с.

Для кожного аспіранта додаткова література визначається за темою дисертаційної роботи. Додаються також інтернет-джерела.

Силабус

Завантажити силабус