Науковий семінар. 2 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Папіш І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Науковий семінар” є ознайомлення аспірантів із завданнями наукових і науково-прикладних досліджень аспіранта з метою оволодіння сучасними підходами до аналізу складних біокосних систем (ґрунтів) із застосуванням відповідного методичного інструментарію для їх вивчення. Основними результатами досліджень є діагностика об’єкту досліджень відповідно до сучасної систематики і класифікації ґрунтів України і міжнародної класифікації WRB, визначення його генетичної природи, властивостей і основних екологічних функцій.

Після завершення цього курсу аспірант повинен :

Знати:

 • мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову новизну власних досліджень;
 • стан вивченості проблеми;
 • теоретичні основи тематики, яка розглядається в дисертаційній роботі;
 • розгляд проблеми чи питання тематики досліджень в науковій літературі;
 • характеристику чинників формування даного біокосного тіла, а також природно-антропогенні умови і сучасний стан території досліджень;
 • методику досліджень;

Вміти:

 • володіти поняттями і термінологією за тематикою наукових досліджень;
 • користуватись літературними джерелами, архівними і фондовими матеріалами в контексті тематики дисертаційної роботи;
 • самостійно визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову новизну досліджень;
 • користуватись картографічними матеріалами (топографічні, ґрунтові карти, факторні картографічні матеріали тощо);
 • знати методику польових і лабораторних досліджень, самостійно виконувати деякі нескладні лабораторні дослідження;
 • читати та інтерпретувати результати польових та лабораторних досліджень;
 • науково викладати зміст одержаних результатів;
 • робити наукові і достовірні висновки щодо території досліджень чи певних об’єктів, шляхів оптимізації їхнього екологічного стану, способів охорони та раціонального використання.

Рекомендована література

 • Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 32 с.
 • ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
 • Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації / Упоряд. С. В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень: навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Ніжин: ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2010. – 232 с.
 • Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 01. 1998 року. № 65. – 2005. – [Цит. 2005, 22 лютого] – Доступний** з: http://zakon.radagov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Додатково для кожного аспіранта література визначається за темою дисертаційної роботи.

Силабус:

Завантажити силабус