Екологічні ризики та управлінські рішення

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Назарук М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Назарук М. М.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Екологічні ризики та управлінські рішення” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати якісні і кількісні характеристики екологічних ризиків. Розглянути  способи оцінки ризику і управління , тобто шляхи зменшення наслідків аварійних ситуацій,  що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

як пояснити причини виникнення ризиків, проводити ідентифікацію ризикованих подій та сценаріїв, знати методологію та методику визначення  системи для оцінки ризику, основні принципи управлінських рішень  як в технічних так і в природних системах.

вміти:

якісно і кількісно проводити ідентифікацію ризикованих подій та сценаріїв, робити аналіз структури ризику, обчислення ризику для його оцінки, визначати людську складову у надійності та безпечності системи, визначення імовірності людської помилки, а також встановлення шляхів її зменшення.

Рекомендована література

  • Орел С.М., Мальований М.С. Ризик. Основні поняття: Навч. Посібник. –Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 88с.
  • Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ:Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.
  • Кремень В.Г. Філософія управління: Підруч. Для студ.вищ. навч. Закл./ В.Г.Кремень, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов. – К: Знання України, 2007. – 360с
  • Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 368с.
  • Качинський А.Б. Безпека загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. – К., 2004. – 472с.
  • Данилишин Б.М. Природно – техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2001. – 260с.
  • Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки обєктів підвищеної небезпеки. – К.: Основа, 2003. – 192с.
  • Хохлов Н.В. Управление риском. – М.:Юнити. 2000 -40с.

Силабус

Завантажити силабус