Науковий семінар. 2 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Шушняк В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання для планування ландшафтно-гідрологічних дослідженьурбосистем. Тому у курсі представлено оглядсучасних концепцій формування урболандшафтів та  інструментів, які потрібні для вирішення конкретних завдань, що виникають у процесі наукових досліджень.

Дисципліна “Науковий семінар” є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності “103 Науки про Землю (географія)” для освітньої програми аспірантів, яка викладається в 3 і 4 семестрах в обсязі 0,5 кредитів (за ECTS).Зміст курсу зорієнтований на дослідження ландшафтно-гідрологічних проблем урбосистем.

Метою дисципліни “Науковий семінар” є  оволодіння фундаментальними знаннями, розвиток логічного мислення, формування переконання, оволодіння культурою толерантності, активізація соціального становлення особистості майбутнього науковця.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати: Знати: найважливіші концепції ландшафтних досліджень урбосистем, головні джерела географічної наукової інформації в галузі гідрології ландшафту правила та принципи наукової дискусії.

Вміти: Визначати актуальні наукові проблеми в ландшафтній гідрології урбосистем,викладати аргументи, наводити докази,  вести наукові дискусії, готувати наукову доповідь та презентацію; рецензувати наукові праці

Рекомендована література

Основна:

  • Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. (Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій) : монографія / О. Ю. Дмитрук. – Київ : РВЦ  Київський університет, 1998. – 139 с.
  • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010. – 352 с.

Допоміжна:

  • Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В.М. Варенко. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.
  • Ковальчук В. В. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
  • Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 360 с.
  • Самойленко В.М. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 296 с.
  • Фесюк В.О. Конструктивно-географічні засади формування екологічного стану великих міст Північно-Західної України / В.О. Фесюк. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 344 с.

Силабус

Завантажити силабус