Науковий семінар. 3 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Науковий семінар” є форму­вання в аспірантів навиків самостійної наукової роботи, підготовки пові­домлень, доповідей, наукових статей, написання та захисту кандидат­ської дисертації.

В частині курсу, що розрахована на аспірантів третього року навчання, головна увага приділена набуттю компетентностей щодо ефективно­го пошуку й опрацювання первинної і вторинної інформації, необхідної для успішного вико­нання зав­дань їхнього дисертаційного дос­лідження.

Завдання курсу розроблено таким чином, щоб надати аспірантам третього року навчання спеціальності Науки про Землю (географія)необхідні знання, потрібні для ефективно­го по­шуку й опрацювання літера­турних, карто­графічних і фондових джерел, важливих для успіш­ного виконання зав­дань їхнього дисертаційного дослідження. Тому у курсі представлено як огляд способів і процедур ефективного пошуку, відборуй опрацювання відпо­відних джерел, так і перелік сайтів, особливо важливих для їхнього по­шуку. Надаються конкретні поради щодо оперативного опрацювання відібраних он-лайнових і оф-лайновихджерел, їх збере­ження та вико­ристання.

В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

знати:

1) способи і процедури ефективного пошуку, відбору й опра­цювання літера­турних, кар­тографічних і фондових джерел он-лай­но­вого та оф-лайнового формату; найкорисніші команди пошуку електронних сторінок та документів певного типу;

2) як отримати допуски до друкованих і рукописних джерел, які збе­рігаються в фондах українських геологорозвідуваль­них експеди­цій, науково-дос­лідних і проектних інсти­тутів, галузевих та академічних установ;

3) найпопулярніші пошукові системи, бази даних, академічні мере­жі, їхні можливості та переваги;

4) найважливіші вітчизняні та зарубіжні електронні ресурси з облас­ті природничої гео­графії, картографії та геології;

5) оптимальні способи зберігання/архівування паперових і електрон­них джерел.

вміти:

1) здійснювати ефективний пошук електронних документів і сторінок, оперативно від­бирати й опрацьовувати електронні джере­ла (праця з pdf-файлами та ін.);

2) використовувати можливості популярних пошукових систем і електронних бібліотек для пошуку різноманітних джерел з тематики дисертаційного дослідження;

3) самостійно реєструватись/авторизуватись в соціальних наукових мережах і успішно використовувати їхні функціональні можливості;

4) складати каталоги бібліографічних посилань та оформляти списки використаних дже­рел.

Рекомендована література

Базова:

 • Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. / В.М. Варенко. – К.: Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.
 • Ковальчук В.В. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / В.В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницькоїдіяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид.,переробл. і доповн. – К. :Знання, 2008. – 310 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень: навч. Посібник. – К.: ВидавничийДім «Слово», 2003.– 240 c.

Допоміжна:

 • Андронік Л.Д.Як отримати повні тексти з авторитетних міжнародних журналів без використання піратських платформ. Презентація.– Точка доступу:https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19262.
 • Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
 • Дєдова К.В.Соціальні мережі для науковців. Презентація. – Точка доступу:
 • https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19265.
 • Криштафович Л.А. Scopus. WebofScience. Презентація.– Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19255.
 • Криштафович Л.А. Відкритий доступ до науки: від історії до сьогодення. Презентація.– Точка доступу:https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19240.
 • Попов М.В., Богатель Н.В. Індексація наукових текстів у міжнародних базах даних // Наука, технології, інновації. 2018. №3(7). – C. 16–
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основинауковихдосліджень у вищійшколі. Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 • Романчиков В.І. Основинауковихдосліджень: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбовоїлітератури», 2007. – 254 с.
 • Соціальні мережі для науковців. – Точка доступу:https://studway.com.ua/socmerezhi-dlya-naukovciv/
 • Academicdatabasedictionarydefinition [electronicresource]. – Access: http://www.yourdictionary. com/academic-database.
 • Bibliographicdatabese [electronicresource]. – Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_ database.
 • DOAJ [electronicresource]. – Access: https://doaj. org/publishers.
 • GoogleScholar [electronicresource]. – Access: https://scholar.google.com.ua/intl/en/scholar/ about.html.
 • Listofacademicdatabasesandsearchengine [electronicresource]. – Access: https://en.wikipedia. org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines.
 • Thelargestdatabaseofpeer-reviewedliterature–Scopus [electronicresource]. — Access: https://elsevier.com/solutions/scopus.

Силабус

Завантажити силабус