Ґрунтознавство і географія ґрунтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Позняк С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Позняк С. П.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Ґрунтознавство і географія ґрунтів” є розкрити основні теоретичні та практичні питання ґрунтознавства: походження ґрунтів, їх властивості, поширення та шляхи підвищення родючості.

У результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

      знати:

елементарні ґрунтові процеси; склад і властивості мінеральної та органічної частин ґрунту; фізичні, фізико-хімічні властивості ґрунтів; режими ґрунтів (повітряний, газовий, тепловий, поживний); властивості основних типів ґрунтів і закономірності їхнього географічного поширення.

      вміти:

пояснити генезу грунтів; характеризувати морфологічні властивості ґрунту; за властивостями грунтів оцінити рівень їхньої родючості; діагностувати та класифікувати ґрунти, корелювати назви ґрунтів з міжнародними класифікаціями.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 •  Позняк С.П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.; 286 с.
 • Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі: В. Гаськевич, Г. Підваль­на. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 96 с

Базова література:

 • Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв: Учебник для студентов-географов вузов. М.: Высшая школа, 1981. 400 с.
 • Ґрунтознавство з основами геології: Підручник / [Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М. та ін.]. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 504 с.
 • Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учебник для вузов. М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 1999. 384 с.
 • Добровольский Г. В., Урусевская И. С. География почв: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, Изд-во «КолосС», 2004. 460 с.
 • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с
 • Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008.232 с.
 • Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. 400 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 500 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
 • Почвоведение : учеб. для ун-тов. В 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. Ч.1. Почва и почвообразование. М.: Высш. шк., 1988. 400 с.
 • Почвоведение : учеб. для ун-тов. В 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. Ч.2. Типы почв, их география и использование. М.: Высш. шк., 1988. 368 с.

 Допоміжна:

 • Андрущенко Г.О. Грунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна Україна. 1970. Ч. I. II.
 • Іванюк Г. С. Біопродуктивність ґрунтів : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. 349 с.
 • Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. М.: ГЕОС, 2005.
 • Оленчук Я., Николин А. Грунти Львівської області. Львів: Каменяр, 1969. 83с.
 • Память почв / Отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 692 с.
 • Полевой определитель почв / Под ред. Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981.3 20 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. К.: „Урожай”, 1988. 296 с.

Інформаційні ресурси:

 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB : навч. посібник. Ч. 1. Чернівці : Рута, 2006. 152 с. (bio.chnu.edu.ua/dist_edu/ftp/soil_classifications/smw1.pdf).
 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі WRB : навч. посібник. Ч. 2. Чернівці : Рута, 2007. 132 с. (bio.chnu.edu.ua/dist_edu/ftp/soil_classifications/smw2.pdf).
 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. 181 р. (http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус