Наукові та методологічні основи вивчення національної економіки у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Ровенчак І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Ровенчак І. І.

Опис курсу

Метою курсу «Наукові та методологічні основи вивчення національної економіки у вищій школі» є поглиблення необхідних теоретичних знань і практичних навиків дослідження, інститутів формування й розвитку національних економік, засобів та механізмів їхнього регулювання і функціонування, розміщення галузевих і міжгалузевих господарських систем, обслуговуючою ринкової інфраструктури які у пошукових наукових дослідженнях можуть бути використання для підготовки й написання дисертаційних робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні науково-теоретичні засади формування й розвитку національної економіки
 • основні методи і приймами досліджень та аналізу національних економік світу;
 • визначати та пояснювати механізми регулювання та розвитку національних економік;
 • аналізувати стани функціонування і перспективи росту національних економік у системі сучасних складних національних і міждержавних інтеграційних процесів.

Після завершення цього курсу аспірант буде вміти:

 • доповнювати й розвивати основні теоретичні положення розивтку та функціонування національних економік
 • самостійно проводити базові розрахунки й аналізувати сучасний та перспективний стан розвитку національних економік при підготовці й написанні дисертаційних робіт.

Рекомендована література

 • Економічна теорія: підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 786 с.
 • Економічна енциклопедія: у 3-х т. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2000–2002. – Т. 1. – 2000. – 864 с.; Т. 2. – 2001. – 948 с.; Т. 3. – 2002. – 952 с.
 • Економічна і соціальна географія України / за ред. О. Шаблія. – Львів: Світ, 2000 – 608 с.
 • Національна економіка: підруч. / за ред. П. В. Круша; 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 428 с.
 • Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: підруч. / Б. Ф. Заблоцький. — Львів: Новий світ-2000, 2009. —582 с.
 • Національна економіка: навч.посіб. / за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009– 386 с.

Силабус:

Завантажити силабус