Теоретичні основи вирішення конструктивно-географічних проблем

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Іванов Є. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Теоретичні основи вирішення конструктивно-географічних проблем” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять аналізувати теоретико-методологічні основи конструктивно-географічних досліджень.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

 • як пояснити основи конструктивного планування різнофункціональних географічних систем на основі закономірностей просторово-часової організації природних територіальних єдностей у спонтанному та антропогенно-модифікованому режимах функціонування.

вміти:

 • проінтерпретувати основні закономірності будови, динаміки, розвитку, функціонування та організації різнофункціональних географічних систем від природного до техногенного походження, реконструкції і конструювання нових природно-господарських систем.

Рекомендована література

Базова:

 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія. У 2-х т. / М. Д. Гродзинський. – К. : ВПЦ “Київ. ун-тет”, 2005. – Т. 2. – 503 с.
 • Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : [монографія] / Є. Іванов. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 334 с.
 • Конструктивногеографические основы регионального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования. – К.: Наук. думка, 1990. – 200 с.
 • Механизмы устойчивости геосистем. – М., 1992. – 182 с.
 • Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 304 с.
 • Петлін В. М. Конструктивна географія / В. М. Петлін. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 544 с.
 • Основы конструктивной географии / [под ред И. П. Герасимова, В. С. Пре-ображенского]. – М. : Просвещение, 1986. – 288 с.
 • Райхлин В. А. Конструктивное моделирование систем / В. А. Райхлин. – Казань: Изд-во “Фен”, “Наука”, 2005. – 303 с.
 • Шищенко П. Г. Прикладная физическая география / П. Г. Шишенко. – К.: Выща шк., 1988. – 192 с.

Допоміжна:

 • Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М. Д. Гродзинський. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.
 • Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А. Г. Иса-ченко. – Л.: Наука, 1980. – 320 с.
 • Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды: Географический аспект / А. Г. Исаченко. – М.: Мысль, 1980. – 264 с.
 • Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / А. В. Мельник. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.
 • Пащенко В. М. Теоретические проблемы ландшафтоведения / В. М. Пащенко. – К.: Наук. думка, 1993. – 280 с.
 • Петлін В. М. Закономірності організації ландшафтних фацій / В. М. Петлін. – Одеса: Маяк, 1998. – 240 с.
 • Петлін В. М. Системна природнича географія / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 249 с.
 • Рудько Г. І. Ресурси геологічного середовища та екологічна безпека техно-природних систем / Г. І. Рудько. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 479 с.

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус