Сучасні тенденції розвитку географії та геології

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5професор Назарук М. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб осмислити географічні знання , в річищі сучасних філософських шукань, наголосити на необхідність глибокого методологічного аналізу сучасних концепцій розвитку наук географії та геології. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, які потрібні у процесі підготовки спеціалістів.
Дисципліна «Сучасні тенденції розвитку географії та геології» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності «Науки про Землю» для освітньої програми аспірантури, яка викладається в V семестрі в обсязі 90год, 3-ьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасні тенденції розвитку географії та геології» є узагальнення матеріалу та вивчення нових тенденцій розвитку географії та геології.
Мета та цілі вивчення дисципліни формується відповідно до навчальної програми підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю».

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

 • Обєктну і предметну сутність географічної та геологічної науки;
 • Головні загальнонаукові, загальногеографічні, геологічні, природничо     – і суспільно – географічні учення, теорії концепції, гіпотези,категорії;
 • Новітні наукові напрямки природничої географії та геології.

Вміти:

 •  Розкривати обсяг і зміст фундаментальних понять природничої географії та геології, значення поняттєво – термінологічних систем для засвоєення теорії і методології географічної та геологічної науки.

Рекомендована література

Основна:

 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. Посібник / М. Влах, Л.Котик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344с.
 • Мороз С.А. Онопрієнко В.І, Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч.посібник. _ К.: Заповіт, 1997. – 333с.
 • Топчієв О.Г. Суспільно – географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. Посібник /О.Г.Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632с.
 • ШтойкоП.І. Концепції природознавства: навч. Посібник/П.І.Штойко – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 456с.
 • Шаблій О.І. Основи суспільної географії: підручник для студ.вищ.навч. закл/ О.І.Шаблій. – Львів:ЛНУ ім.І.Франка, 2012. – 296с. оптимальна кількість джерел основної літератури – 3-5 базових підручників та посібників, необхідні нормативно-правові акти, стандарти. (Практично більша половина фахових дисциплін, забезпечена власними посібниками викладачів кафедри).

Додаткова:

 • Назарук м. Філософія довкілля та природокористування: монографія/ Микола Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 302с
 • Людина і довкілля. Антологія: У2-х кн. /упоряд., автор вступ, розділів, бібліграф. Довідок і коментарів В.С. Крисаченко. – Київ: Заповіт. 1995.
 • Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – – 351с
 • Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний ( Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій) – К. 1998.
 • Пащенко В.М. Землезнання. Методологія природничо- географічних наук / В.М.Пащенко. – Кн.1 – К., 2000.
 • Сивий М.Я. Геологія /М.Я.Сивий, Й.М. Свинко. – К. : Либідь, 2006
 • Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства: навч. Посібник/ Ю.П.Бобильов. – К.: центр навчальної літератури, 2003.
 • КайкуМ. Візії: Як наука змінить ХХ1 сторіччя / М.Кайку; перрек. з анг. Л.Камянець. – Львів: Літопис, 2004.
 • Павленко Ю.В. Природознавство в Україні до початку ХХст. В історичному, культурному та освітньому контекстах/ Ю.В. Павленко. – К.: Академперіодика, 2001.
 • Мовчан С.П. Методологічні принципи та проблеми сучасного природознаства: навч. Посіб/ С.П.Мовчан. – Харків: ХНАДУ, 2008.

Силабус

Завантажити силабус