Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Позняк С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Позняк С. П.

Опис курсу

Мета – вивчення нормативної дисципліни «Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів» є ознайомлення аспірантів із завданнями, які поставлені перед ґрунтознавчою наукою у вирішенні глобальних проблем людства щодо забезпечення продовольством і збереження навколишнього природного середовища

Завдання надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб зробити аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс – ґрунт. У курсі представлено як огляд концепцій взаємодії педосфери і суспільства, так і динаміки ґрунтотворних процесів та методів їхнього польового і лабораторного вивчення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати основні проблемні питання генези, географії та екології ґрунтів, взаємодії педосфери і суспільства, стан і проблеми ґрунтознавчої науки в Україні.
 • вміти аналізувати стан ґрунтових ресурсів світу й України, екологічну роль і функції ґрунтів; пояснити роль і значення сучасних ґрунтотворних процесів, розкрити роль ґрунтознавчої науки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів : навч. посібник / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 272 с.

 Базова література:

 • Добровольский Г. В. Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия. Москва. 2011. 273 с.
 • Соколов И. А. Теоретическте проблемы генетического почвоведения. Новосибирск. 2004. 288 с.

Допоміжна:

 • Вернадский В. И. об участии живого вещества в создании почв // Труды по биогеохимии и геохимии почв. Москва. 1992. С. 282-301.
 • Возможности современных и будущих фундаментальних исследований в почвоведении. Москва. 2000. 138 с.
 • Добровольский Г. В. Никитин Е. Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. Москва. 2000. 185 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 1. Львів. 2010. 270 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів. Ч. 2. Львів. 2010. 286 с.
 • Добровольский Г. В. Тихий кризис планеты. Москва. 203. 396 с.
 • Добровольский Г. В. Лекции по истории и методологи почвоведения. Москва. 2010. 232 с.
 • Ковда В. А. Почва и почвообразование. Москва. 1988. 400 с.
 • Герасимов И. П. Генетические, географические и исто­рические проблемы современного почвоведения. Москва. 1976. 246 с.
 • Иенни Г. Факторы почвообразования. Москва. 1948. 347 с.
 • Ков­да В. А. Основы учения о почвах. Москва. 1973. 447 с.
 • Позняк С. П. чинники ґрунтотворення. Львів. 2007. 400 с.
 • Роде А. А. Почвообра­зовательный процесс и эволюция почв. Москва. 1947. 142 с.
 • Воло­буев В. Р. Экология почв. Баку. 1963. 259 с.
 • Добровольский Г. В. Экология почв: учение об экологических функціях почв. Москва. 2006. 370 с.
 • Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів. Харків. 2006. 240 с.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву. Львів. 2003. 500 с.
 • Розанов Б. Г. Почвенный покров земного шара. Москва. 1977. 248 с. 19. Память почв: Почва как память тиосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий / отв. ред. В. О. Таргульян. Москва. 2008. 692 с.
 • Руденко М. Д. Енергія прогресу. Київ. 716 с.
 • Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні. Одеса. 2008. 228 с.
 • Добровольский Г. В. Концепция почвенных ресурсов: современное состояние, предпосылки к переосмыслению и постановка задач // Труды ин-та почвоведения МГУ-РАН. 2003. Вып. 3. С. 5-17.
 • Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України / за ред.. С. А. Балюка, В. В. Медведєва. Київ. 2012. 239 с.

 Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус