Методологія підготовки наукової публікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Іванов Є. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою і завданням курсу “Методологія підготовки наукової публікації” є формування знань про типи і функції наукових публікацій, вимоги до їхнього змісту і оформлення, сучасний інструментарій популяризації результатів наукових досліджень та розвиток навичок підготовки тез доповіді, наукової статті і дисертаційної роботи.

В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен

знати: основні наукові положення підготовки тез доповіді, статті, монографії чи дисертаційної роботи; типи і функції наукових публікацій, вимоги до їхнього змісту та оформлення.

вміти: детально розробляти та переконливо презентувати групі кваліфікованих дослідників відповідний добре обґрунтований план дослідження для вирішення важливої задачі; завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів; готувати підбір матеріалу, публікувати його у пресі чи на веб-сторінці.

Рекомендована література

Базова:

 • Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9‒10.
 • Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посібн. ‒ Харків: Вид-во ХДУХТ, 2014. ‒ 115 с.
 • ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.
 • ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види та визначення”. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с.
 • Довідник здобувача наукових ступенів: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков ; попереднє слово Р. В. Бойка. – К. : Ред. “Бюл. ВАК України”, 1999. – 64 с.
 • Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: підручник. ‒ Київ-Ніжин: ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. ‒ 308 с.
 • Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюл. ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9‒13.
 • Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.
 • Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібн. ‒ Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с.
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібн. Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ‒ 178 с.

Допоміжна:

 • Домбровська С. М. Технологія захисту дисертацій. ‒ Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. ‒ 190 с.
 • Здобувачу наукового ступеня : метод. рекоменд. / упоряд. С. В. Сьомін. – К. : МАУП, 2002. – 184 с.
 • Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія : навч. посіб. для асп. / уклад. С. С. Єрмаков. – Х. : ХХПІ, 1998. – 96 с.
 • Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюл. ВАК України. – 2000. – № 2. – С. 9‒41.
 • Семеног О. М. Культура наукової української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2010. – 213 с.
 • Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень. ‒ Київ: Знання, 2007. ‒ 317 с.
 • Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. ‒ К., 2006. ‒ 302 с.

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус