Актуальні проблеми геоморфології і палеогеографії

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Дубіс Л. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Актуальні проблеми геоморфології і палеогеографії” є набуття аспірантами теоретичних знань і практичних навиків, які дадуть змогу виокремити проблемні питання геоморфологічних і палеогеографічних досліджень,  окреслити шляхи та застосувати сучасні методики і методи їхнього вирішення.

Завдання:

 •  забезпечити набуття аспірантами теоретичних знань для окреслення і формулювання проблемних питань вивчення сучасного і давнього рельєфу, особливостей його формування та віку;
 • сформувати в аспірантів системи знань про науково-методичні засади вивчення проблемних питань геоморфології і палеогеографії;
 • сформувати в аспірантів вміння правильно визначити головні етапи вирішення окреслених проблемних питань та подувати покроковий алгоритм їх  вирішення;
 • сформувати в аспірантів вміння правильно інтерпретувати отримані результати дослідження;
 • сформувати практичні навики, які  дають можливість застосовувати набуті знання і вміння для вирішення як теоретичних так і практичних завдань геоморфології і палеогеографії.

У результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

            знати: науково-методичні проблеми геоморфології і палеогеографії, сучасні тенденції і напрями розвитку геоморфологічних і палеогеографічних досліджень, парадигми і закони геоморфології, можливості їхнього застосування у наукових дослідженнях.

             вміти:

виокремити проблемні питання геоморфологічного чи палеогеографічного дослідження, сформулювати  етапність чи алгоритм їхнього вирішення, правильно підібрати науково-методичні засади дослідження, застосовувати методи геоморфологічних та палеогеографічних досліджень й інтерпретувати отримані результати дослідження.

Рекомендована література

Базова:

 • W poszukiwaniu problemów badawczych współczesnej geomorfologii / Zwoliński Z. // Landform Analysis. – 2012. – Vol. 20. – S. 117–133.
 • Проблемы теоретической геоморфологии / [Симонов Ю. Г., Тимофеев Д. А., Уфимцев Г. Ф. [др.]. – М. : Наука, 1988. – 246 с.
 • Starkel L. O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli / L. Starkel. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO,  2014. – 382 s.
 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду України / [за ред. Ж.М.Матвіїшиної]. – К. : Наук. думка, 2010. – 191 с..
 • Пути эволюционной географи (итоги и перспективы) / [за ред. И. И. Спасская]. – М. : Інститут географи РАН, 2002. – 349 c.
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукового пізнання / В. М.Пащенко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 256 с.

 Допоміжна:

Періодичні видання:

 • Geomorphology,
 • Sedimentary Geology,
 • Aeolian research
 • Фізична географія і геоморфологія
 • Вісник Львівського університету. Серія географія.
 • Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN, 2006. – 461 s.
 • Стецюк В. В. Основи геоморфології: навч. посібн.[для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Стецюк, І. П. Ковальчук. – К.: Вища шк., 2005. – 496 с.
 • Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування / Я. С. Кравчук. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 175 с.
 • Гардинер В. Полевая геоморфология (пер. с англ.) / Гардинер В., Дакомб Р. – М.: Надра, 1990. – 238 с.
 • Kovalchuk I. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine / I. Kovalchuk, V. Martyniuk // Geography and Natural Resources. – July 2015. – Volume 36. – Issue 3. – Р. 305-312.
 • Starkel L. Different aspects of Polish geomorphology: paleogeographic, dynamic and applied / L. Starkel // History of geomorphology [red. K. J. Tinkler]. – Binghampton Symposia in Geomorphology 19. – 1988. – Р. 257–282.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус