Науковий семінар. 2 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: формування в аспірантів навиків наукової роботи, написання статей та окремих розділів кандидатської дисертації.

Завдання: навчити висловлювати власні думки за темою дослідження, формулювати наукові речення у статтях, використовувати отримані знання для розв’язання наукових і практичних завданьу галузевих роботах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) порядок укладання розділів дисертації; 2) види методів написання наукових статей; 3) структуру статей; 4) логіку викладання матеріалу.

вміти: 1) формулювати актуальність дослідження; 2) визначати мету і предмет дослідження; 3) викладати аргументи,  наводити докази,  вести наукові дискусії; 4) складати каталоги бібліографічних посилань та оформляти списки літератури.

Рекомендована література

Основна:

 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Толока , 2007. — 80 с.

Допоміжна:

 • Байрак Г. Р. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник / Г.  Байрак.  –  Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 292 с.
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT). – Видання офіційне. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. –124 с.
 • Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В.М. Варенко. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.
 • Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування / Я.С. Кравчук – Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 173 с.
 • Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їхнаписання, оформлення і захисту . / І. В. Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997. – 56 с.
 • Про вищуосвіту . Закон України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність. Електронний ресурс. К.: Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// zakon rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12,
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 • Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко. – К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. — 259 с.
 • Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко: Підручник для студентів вищих навч. закладів. – X.: ХДАК, 1998. — 288 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. – Київ: Видавничий Дім «Слово», – 240 c.
 • Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. – Львів: Поліграф, 2002.— 128 c.
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с.
 • Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус

Завантажити силабус