Науковий семінар. 4 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Дмитрук Р. Я.

Опис курсу

Дисципліна “Науковий семінар” є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності “103 Науки про Землю (географія)” для освітньої програми аспірантів, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 0,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни “Науковий семінар” є формування в аспірантів навиків наукової роботи, написання статей, а також окремих розділів кандидатської дисертації та її логічного завершення.

Аспірант повинен вміти провести оцінку рельєфу в наступних галузяї господарської діяльності людини:

1) пошуки і розвідка родовищ корисних копалин;

2) інженерно-геоморфологічне дослідження для різних видів будівництва; 3) для сільськогосподарських потреб; 4) для природоохоронних потреб; 5) для побудови прикладних геоморфологічних карт великих і середніх масштабів.

Науковий семінар розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання для планування наукових досліджень та опублікування їхніх результатів в наукових статтях. Тому у курсі представлено загальні схеми виконання наукових робіт, так і конкретні кроки щодо формування наукової публікації з певної проблеми дослідження. Ще одним моментом, на якому акцентуємо увагу, це якісний аналіз зібраного упродовж трьох років аспірантом матеріалу, а також використання його для вирішення поставлених завдань.

Рекомендована література

Основна:

  • Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
  • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є вид., випр. і доп. — К.: Толока, 2007. — 80 с.

Допоміжна:

  • Байрак Г. Р.  Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник / Г.  Байрак.  –  Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 292 с.
  • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT). — Видання офіційне. —  К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 124 с.
  • Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. / В.М. Варенко. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 416 c.
  • Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.
  • Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту . / І. В. Мороз. — К.: Т-во «Знання», 1997. –  56 с.
  • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. — К., 2003. — 116 с.
  • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. — Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с.
  • Яцишин А. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-метод. посібник / Яцишин А., Дмитрук Р., Богуцький А. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Силабус

Завантажити силабус