Основи економетрики у суспільній географії

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Грицевич В. С.ГрФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрФМ-21сдоцент Грицевич В. С.

Опис курсу

Здобуття й застосування теоретичних і практичних навиків, які дають змогу інтерпретувати якісні й кількісні характеристики суспільно-географічних об’єктів, явищ, процесів за допомогою економетричних, економіко- й математико-географічних методів, виявляти закономірності геопросторової організації суспільних процесів, що буде корисним для виконання дисертаційних робіт.

знати: сутність економетричних методів; особливості застосування  методів економетрії; головні математичні закони й теорії, що можуть бути використані у наукових дослідженнях із суспільної географії, особливо для аналізу чинників і тенденцій геопросторового розвитку суспільно-географічних об’єктів.

вміти: застосовувати економетричні методи у суспільно-географічних дослідженнях, зокрема для моделювання та прогнозування суспільно-географічних об’єктів; формувати математичні моделі суспільно-географічних об’єктів, явищ, процесів; аналізувати та інтерпретувати результати економетричних досліджень для потреб суспільної географії.

Рекомендована література

Базова:

 • Економетрика: підруч. / Черняк О. І., Ставицький А. В., Баженова О. В., Шебаніна О. В.; за ред. О. І. Черняка. – 2-е вид., перероб. та доп. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 414 с.
 • Єлейко В. Основи економетрії: навч. посібник / В. Єлейко. – Львів : Марка Лтд, 1995. – 235 с
 • Здрок В. В. Економетрія: підруч. / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 541 с.
 • Корольов О. А. Економетрія: навч. посібник/ О. А. Корольов. – К. : КНТЕУ, 2000. – 660 с.
 • Руська Р. В. Економетрика: навч. посібник / Р. В. Руська. – Тернопіль: Тайп, 2012. – 224 с.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослі-дження: методологія, методи, методика : навч. посібник. — Одеса: Астропринт, 2005. — 632 с.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів : Світ, 1994. – 304 с.
 • Hansen B. Econometrics / B. Hansen. – University of Wisconsin, 2000, 2017. – 427 p.

Допоміжна:

 • Грицевич В. С. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії : методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Грицевич В. Математичні методи в суспільній географії (посібник-практикум для самостійної роботи студентів) / В. Грицевич, І. Ванда. – Львів, 2015. – 93 с.
 • Лоднар С. І. Економетрія засобами MS Excel: навч. посібник / С. І. Лоднар, Р. В. Юринець. – К.: Вид-во Європейського Університету, 2004. – 242 с.

Силабус:

Завантажити силабус