Науковий семінар. 2 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Дністрянський М. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» є формування в аспірантів фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності в галузі суспільної географії, вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів, кваліфікованого опрацювання наукової літератури та участі в наукових дискусіях.
Найважливіші завдання: поглиблення теоретичної фахової підготовки аспірантів в галузі суспільної географії; оволодіння сучасними практичними вміннями для розв’язання різнобічних суспільногеографічних.

Після завершення курсу здобувач буде

Знати:

 • найважливіші концепції сучасної географії поселень;
 • головні джерела географічної наукової інформації в галузі географії населення і його розселення; актуальні географічні проблеми;
 • правила та принципи наукової дискусії.

Вміти:

 • аналізувати складні комплексні проблеми в галузі географії сільського та міського населення; готувати наукову доповідь та презентацію;
 • рецензувати наукові праці

Рекомендована література

 • Доценко А. І. Територіальна організація розселення: теорія і практика. К.: Фенікс, 2010,- 536 с.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики [Текст] : навч. посібник для студ. геогр. та екон. спец, вищих навч. закл. – Одеса. : Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Clifford, N.J.; Holloway, S.L.; Rice, S.P.; Valentine, G., ed. (2009). Key Concepts in Geography (2nd ed.). London: SAGE.
 • Johnston, R.J. (2009). The Dictionary of Human Geography (5th ed.). Blackwell Publishers, London.
 • Положення про забезпечення академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка. Доступно на: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/res academic virtue.pdf
 • Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (2019) Доступно на: https://zakon.rada.sov.Ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#nl8
 • Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Доступно на: https://zakon.rada.sov.ua/laws/show/zl 086-19#пЗЗ

Силабус:

Завантажити силабус