Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень, 3 освітн-наук рівень

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» є вивчення методологічної основи досліджень ґрунтових систем, рівня внутрішньої організації (конструктивності) ґрунтів і ґрунтового покриву та характер їхнього функціонування, зокрема екологічні функції ґрунтів, теоретичну достовірність уже розроблених і нових концепцій, гіпотез, їхню практичну перспективність

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» є:

 • правильно визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових систем.
 • отримання знань про методологію сучасних ґрунтово-екологічних, ґрунтово-географічних та ін. досліджень та методологію досліджень ґрунтових систем;
 • застосувати сучасні теоретико-методологічні основи ґрунтознавства і екології ґрунтів;
 • здійснювати структурно-функціональний аналіз, тобто системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового покриву;
 • характеризувати основні типи ґрунтів і закономірності їхнього географічного поширення;
 • застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень ґрунтів;
 • характеризувати біогеоценотичні і глобальні екологічні функції ґрунтів – гідросферні, атмосферні, літосферні, загальнобіосферні та етносферні.

Дисципліна формує такі компетентності:

Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області; здатність досліджувати ґрунт як систему; спроможність самостійного опанування сучасних методів досліджень ґрунтів (здатність до абстрактного мислення, аналізу-синтезу); навички оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації; здатність оцінювати рівень родючості ґрунтів; навички польових досліджень; здатність до самостійного наукового пошуку шляхів окультурювання ґрунтів та ощадливого землекористування.

Після завершення цього курсу аспірант

знатиме:

основні зміни теоретико-методологічних підходів у ґрунтознавстві упродовж довготривалого періоду розвитку цієї науки; особливості формування методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства; методологію сучасних наукових досліджень, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення наукових досліджень; методологію досліджень ґрунтових систем, яка передбачає системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового покриву, характеру їхнього функціонування, зокрема на рівні біогеоценотичних і глобальних екологічних функцій ґрунтів; методологічні основи ґрунтознавчої науки і географії ґрунтів.

вмітиме:

використовувати методологію сучасних ґрунтово-екологічних, ґрунтово-географічних та ін. досліджень і методологію досліджень ґрунтових систем; визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових систем; застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень ґрунтів, складати різні види ґрунтово-екологічних карт.

Програмні результати навчання – найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та професійної діяльності і на межі предметних галузей.

Рекомендована література

Основна 

 • Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. /І.М. Волошин. – Львів, “Простір М”, 1998. – 356 с.
 • Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень : Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 172 с.
 • Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву. Чернівці: Рута, 2006. – 328 с.
 • Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв: учебник /Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин.–М. : Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2006.–364 с.
 • Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / За ред. д.г.н., проф. І. Ковальчука. – Львів: ГО “Опілля”, 2009. – 608 с.
 • Крупеников И.А. История почвоведения. – М. : Наука, 1981. – 328 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Методика екологічних досліджень” / Укл. А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 74 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Позняк С.П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  270 с.
 • Позняк С.П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.  286 с.
 • Позняк С.П. та ін. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • Петлін В.М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 400 с.
 • Стеченко Д.М. та ін. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

Додаткова 

 1. Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна Україна. 1970. Ч. I. II.
 2. Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с.
 3. Кирильчук А.А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України. монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.  − 446 с. + вкл. кол.
 4. Кирильчук А.А., Бонішко О.С. Хімія грунтів. Основи теорії і практикум: навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 354 с. :
 5. Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. 232 с.
 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
 7. Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі:В. Гаськевич, Г. Підвальна. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 96 с.
 8. Мазник Л.В., Позняк С.П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних областей України: монографія. Львів: Видавн. центрЛНУ, 2014. 244 c.
 9. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
 10. Петлін В. М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 396 с.
 11. Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 12. Польчина С.М. Польові дослідження та картування ґрунтів: Навчальний посібник / С.М. Польчина. – Чернівці: Рута, 2004. – 88 с.
 13. Трускавецький Р.С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. – Х.: Нове слово, 2003. – 225 с.
 14. Donald L. Sparks Environmental Soil Chemistry. Manuscript. Second Edition. / D.L. Sparks. – Academic press. – Boston. – 2003. – 352 p.
 15. Research Methods in Geography : A Critical Introduction / [edited by B. Gomez, J. P. Jones III]. — Oxford : Blackwell Published, 2010. — 318 p.

 

Інформаційні ресурси

Силабус: Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень

Завантажити силабус