Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Кирильчук А. А.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» є формування таких компетентностей:
Загальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати знання й уміння в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області; здатність досліджувати ґрунт як систему; спроможність самостійного опанування сучасних методів досліджень ґрунтів (здатність до абстрактного мислення, аналізу-синтезу); навички оцінювання, інтерпретації й синтезу інформації; здатність оцінювати рівень родючості ґрунтів; навички польових досліджень; здатність до самостійного наукового пошуку шляхів окультурювання ґрунтів та ощадливого землекористування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень» є:

 • правильно визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових систем.
 • отримання знань про методологію сучасних ґрунтово-екологічних, ґрунтово-географічних та ін. досліджень та методологію досліджень ґрунтових систем;
  застосувати сучасні теоретико-методологічні основи ґрунтознавства і екології ґрунтів;
 • здійснювати структурно-функціональний аналіз, тобто системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового покриву;
 • характеризувати основні типи ґрунтів і закономірності їхнього географічного поширення;
 • застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень ґрунтів;
 • характеризувати біогеоценотичні і глобальні екологічні функції ґрунтів – гідросферні, атмосферні, літосферні, загальнобіосферні та етносферні.

Після завершення цього курсу аспірант буде:

знати:

основні зміни теоретико-методологічних підходів у ґрунтознавстві упродовж довготривалого періоду розвитку цієї науки; особливості формування методологічних принципів та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства; методологію сучасних наукових досліджень, сутність загальнонаукових та спеціальних методів і принципів проведення наукових досліджень; методологію досліджень ґрунтових систем, яка передбачає системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і ґрунтового покриву, характеру їхнього функціонування, зокрема на рівні біогеоценотичних і глобальних екологічних функцій ґрунтів; методологічні основи ґрунтознавчої науки і географії ґрунтів.

вміти:

використовувати методологію сучасних ґрунтово-екологічних, ґрунтово-географічних та ін. досліджень і методологію досліджень ґрунтових систем; визначати об’єкт та формувати предмет наукового дослідження; цілеспрямовано застосовувати методи емпіричних і теоретичних наукових досліджень; виокремлювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження; організовувати науково-дослідницьку діяльність; застосовувати різні підходи структурно-функціонального аналізу для вивчення ґрунтових систем; застосовувати основні методи ґрунтово-екологічних досліджень ґрунтів.

Рекомендована література

 • Основна:
 • Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.
 • Влах М.Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. — 120 с.
 • Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень : Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 172 с.
 • Добровольский Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях почв: учебник /Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин.–М. : Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2006.–364 с.
 • Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування / За ред. д.г.н., проф. І. Ковальчука. – Львів: ГО “Опілля”, 2009. – 608 с.
 • Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. / Л.О. Карпачевский. – М.: ГЕОС, 2005. – 336 с.
 • Крупеников И.А. История почвоведения. – М. : Наука, 1981. – 328 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Методика екологічних досліджень” / Укл. А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 74 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Пащенко В.М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Позняк С.П., Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 270 с.; 286 с.
 • Позняк С.П. та ін. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
 • Петлін В.М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 400 с.
 • Стеченко Д.М. та ін. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

Додаткова:

 • Андрущенко Г.О. Ґрунти західних областей УРСР. Львів-Дубляни: Вільна Україна. 1970. Ч. I. II.
 • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с.
 • Кирильчук А.А. Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України. монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. − 446 с. + вкл. кол.
 • Кирильчук А.А., Бонішко О.С. Хімія грунтів. Основи теорії і практикум: навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 354 с.
 • Кіт М.Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. 232 с.
 • Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
 • Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі: В. Гаськевич, Г. Підвальна. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 96 с.
 • Мазник Л.В., Позняк С.П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних областей України: монографія. Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2014. 244 c.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 400 с.
 • Петлін В. М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 396 с.
 • Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 • Трускавецький Р.С. Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. – Х.: Нове слово, 2003. – 225 с.
 • Research Methods in Geography : A Critical Introduction / [edited by B. Gomez, J. P. Jones III]. — Oxford : Blackwell Published, 2010. — 318 p.

Інформаційні ресурси:

 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB : навч. посібник. Ч. 1. Чернівці : Рута, 2006. 152 с. (bio.chnu.edu.ua/dist_edu/ftp/soil_classifications/smw1.pdf).
 • Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі WRB : навч. посібник. Ч. 2. Чернівці : Рута, 2007. 132 с. (bio.chnu.edu.ua/dist_edu/ftp/soil_classifications/smw2.pdf).
 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. 181 р. (http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).

Силабус

Завантажити силабус