Функціонування, динаміка та еволюція ландшафтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Мельник А. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Мельник А. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Функціонування, динаміка та еволюція ландшафтів” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять аналізувати якісні і кількісні характеристики часових спонтанних і антропогенно обумовлених змін ландшафтів, виявляти різночасові функціонально-динамічні, еволюційні і антропогенні стани ландшафтів та прогнозувати їхні зміни.

Цілі курсу: пізнання чинників змін ландшафтів; знання закономірностей процесів основних функціональних ланок; розуміння суті основних видів динаміки ландшафтів (добова, сезонна, багаторічна); знання методики дослідження функціонування і динаміки ландшафтів.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

закономірності часової організації ландшафтів, зокрема такі її різночасові форми як функціонування і його ланки, динаміка і її різновиди та розвиток і його етапи, що зумовлюють зміну одних ландшафтів іншими; чинники формування і механізми прояву функціонально-динамічних та еволюційних змін, в тому числі й пов’язаних з господарською діяльністю людини.

вміти:

досліджувати процеси функціонування, динаміки і розвитку ландшафтів стаціонарними, напівстаціонарними та експедиційними методами, аналізувати чинники їх формування, сучасний прояв та їхні наслідки.

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних занять, 16 год семінарських занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:

 • Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. – М.: Высшая школа, 1990. – 287 с.
 • Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения.– К.: Наукова думка, 1990. – 268 с.
 • Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2008. – 319 с.
 • Мамай И.И. Динамика ландшафтов. Методика изучения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 168 с.
 • Мамай И.И. Динамика и функционирование ландшафтов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 137 с.
 • Милллер Г.П. Петлин В.М., Галамбош Й. О динамике и устойчивости природних территориальных комплексов // Вопросы географии. – 1982. – Сборник 121. Ландшафтоведение: теория и практика. – С. 38–44.

 Допоміжна:

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975. – 288 с.
 • Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. – 182 с.
 • Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения//География и современность.-Ленинград, 1982.-С.17-50
 • Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.
 • Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с.
 • Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.-286 с.
 • Мельник А.В. Особливості територіальної диференціації кліматичних умов Українських Карпат // Вісник Чернівецького університету. Вип. 305. Географія. 2006. – С.   67-73.
 • Мельник А.В. Негативні природні явища в ландшафтних комплексах Українських Карпат // Географія в інформаційному суспільстві. – Київ, Обрії. Т.3, 2008. – С.159-160.
 • Мельник А.В., Шубер П.М., Шушняк В.М. та ін. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. Вип. 37. Львів, 2009. – С. 136-151.
 • Мельник А. В. Динаміка літніх сезонних станів природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару / Л. Я. Костів, А. В. Мельник. // Фізична географія і геоморфологія. Київ, 2017.  Вип. 3 (87). – С. 67-75.
 • Гостюк  З.В., Мельник А.В. Особливості ландшафтної дифернціації лісопатологічних процесів в Шешорському природоохоронному науково-дослідному відділенні національного природного парку «Гуцульщина» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія».  Випуск 49. 2018. – С. 178-189.
 • Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. – Львів, 2002.-172 с.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Марков К.К. Палеогеография.– М.: Изд-во Московского ун-та, 1960. – 267 с.
 • Охрана ландшафтов. Толкоый словарь. – М.: Прогресс, 1982. – 271 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.
 • Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Toward a Sciense of Landscape. – Springer, 2006. – 412 p.
 • Forman R.T.T. Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions. – Cambridge, UK: Cambridge University press, 1995. 632 p.
 • Leser H. Landschftsekologie: Ansatc, Modelle, Methodik, Adwendung. 3 Aufl. – Stuttgart: Eugen Ulmer, 1991. – 647 s.
 • Naven Z., Liberman A.S. Landscape Ecologie: Theore and Application. – New York: Springer-Verlag, 1994. – 30 p.
 • Richlig A., Solon J. Ekologija krajobrazu.– Warszawa: Wyd-wo naukowe PWN, 2011. – 464 s.
 • Turner M.G., Gardner R.N., ONiel R.V. Landscape Ekologie in Theory and Practice: Patter and Process. – New York: Springer-Verlag, 2001.– 401 p.

Періодичні видання:

 • Український географічний журнал.
 • Фізична географія і геоморфологія.
 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Проблеми гірського ландшафтознавства

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус