Еволюція ландшафтів (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Яворський Б. І.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Яворський Б. І.
ГрФ-32сдоцент Яворський Б. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на різних просторово-часових рівнях. Студенти по завершенню курсу будуть мати здатність застосовувати знання з геології, палеогеографії, історії географії. Будуть ознайомлені із теоріями, парадигмами, концепціями для дослідження географічних явищ і процесів, ідентифікувати нові об’єкти, реєструвати їх властивості та класифікувати. Тому у курсі представлено як огляд концепцій палеогеографії, історичної географії, геології та інших природничих наук. Їх освоєння сформує здатність аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у прикладній сфері, в тому числі і для прогнозування.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Еволюція ладшафтів”  сформувати у студентів систему знань про еволюційні

зміни ландшафтів України та світу, історію їх розвитку.

Після завершення цього курсу студент буде :

 • знати знати основін парадигми, теорії, концепції поалеоландшафтознавста, історичної геології та історичної географії – актуалізм, історизм – та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • використовувати історичний метод для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • Аналізувати склад і будову природних та суспільно- географічних систем на різних просторово-часових рівнях
 • застосовувати базові знання з фізики (геохронологічний, люмінесцентний методи), хімії, геології (геохронологію), екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • Картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти і процеси, складати та використовувати палеоландшафтні карти.
 • Проводити комплексні і прикладні палеоландшафтні дослідження території з застосуванням ГІС-технологій.

Рекомендована література

Базова:

 • Атлас палеогеографічних карт України.– К.: АНУ,
 • Будыко М. Эволюция биосферы.– Л., “Гидромет”,
 • Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения.– К.: Наукова думка,
 • Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии.– К.: Наукова думка,
 • Величко А. Природный процесс в плейстоцене.– М.: “Наука”,
 • Криштофович А. Н. Палеоботаника.– Л. : Гостоптехиздат, – 650 с.
 • Марков К.К. Палеогеография.– М.: Изд-во Московского ун-та, – 267 с.
 • Сіренко І., Іваник М. Палеогеоморфологія: навчальний посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – 432 с. Эволюция.– М.: Мир, 1981.

 Допоміжна:

 • Геологическая история территории Украины. Докембрий.– К.: Наукова думка,
 • Пастернак С.І., Сеньковський Ю.М., Гаврилишин В.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді.– К.: Наукова думка, 1987.
 • Страхов Н.М. Основы исторической геологии.– М.-Л.: Изд-во

Періодичні видання:

 • Український географічний журнал.
 • Фізична географія і геоморфологія.
 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Проблеми гірського ландшафтознавства

Матеріали

Матеріали курсу доступні для зареєстрованих у команді “Динаміка ландшафту” на корпоративній платформі Університету MS Teams.