Прикладна геоморфологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кравчук Я. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Кравчук Я. С.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Прикладна геоморфологія” є набуття аспірантами теоретичних і практичних навиків при вивченні рельєфу для спеціальних цілей.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

всі різновиди напрямів використання рельєфу та методів складання відповідних геоморфологічних карт.

вміти:

готувати матеріали до передпроектних завдань при оцінці рельєфу для різних видів будівництва, якісної оцінки земельних ресурсів, створення природоохоронних територій і об’єктів та раціонального функціонування, розробки заходів стабілізації шкідливих морфодинамічних процесів і їх прогнозування.

Рекомендована література

Базова:

 • Болт Б.А., Хорн У.Л., Макдональд Г.А., Скотт Р.Ф. Геологическиестихии. Землетрясения, цунами, извержениявулканов, лавины, оползни, наводнения. (пер. с англ.). – Изд. «Мир». М., 1978. – 438 с.
 • Гардинер В., Дакомб Р. Полеваягеоморфология (пер. с англ.). – М.: Надра, 1990. – 238 с.
 • Геоморфологическое картографирование для народнохозяйственных целей. – М.: Издат. Москов. у-та, 1987. – 237 с.
 • Геоморфология и строительство: Вопр. географии: – М., 1979. – 111 с.
 • Гилберт Ф. Уайт. Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы (пер. с англ.). – М.: Прогресс, 1978. – 439 с.
 • Звонкова Т.В. Прикладнаягеоморфология. – М.: Высшая школа, 1970. – 271 с.
 • Катастрофы и история Земли. Новый уинформизм. Под ред. У. Берггрена и Дж. Ван Кауверинга (пер. с англ.). – М.: Мир, 1986. – 471 с.
 • Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Вид. Інститут українознавства. Львів, 1997. – 440 с.
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 175 с.
 • Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів: Світ, 1991. – 143 с.
 • Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологическийанализравнинныхтерриторий.  Кишинев: «Штнинца», 1983. – 254 с.
 • Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. К.: Вища школа, 1978. – 197 с.
 • Рудько Г.І., Адаменко О.М. Землелогія. К.: Вид-во «Академпрес», 2009. – 512 с.
 • Рудько Г.І., Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 171 с.
 • Складкопявцев С.А. Изучения и картографированиерельефа с использованиемаэрокосмическойинформации. Изд. «Недра». М., 1982. – 216 с.
 • Шишченко П.Г. Прикладнаяфизическаягеография. Киев: «Высшая школа», 1988. – 191с.

Допоміжна:

Періодичні видання:

 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Науковий збірник ЛНУ імені Івана Франка.
 • Фізична географія і геоморфологія. Міжвідомчий науковий збірник.

 Інформаційні ресурси:

StudiageomorphologicaCarpato-Balcanica. Wydaw. oddz. PAN. Krakow. (періодичне видання).

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус