Науковий семінар. 1 курс асп.

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
215професор Лозинський Р. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти аналізувати складні комплексні проблеми у галузі географії. Тому у курсі представлено як сучасних огляд концепцій географії, так і процесів та інструментів, які потрібні для вирішення конкретних географічних завдань, що виникають у процесі наукових досліджень.

Науковий семінар є нормативною дисципліною з спеціальності 106 Науки про Земою для освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається упродовж чотирьох років навчання обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар» проведення курсу є розвиток загальних і фахових компетентностей щодо здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів, кваліфікованого веденні наукових дискусій.

Найважливіші цілі: поглиблення теоретичної фахової підготовки; здобуття практичних знань, вмінь та навичок з вирішення комплексних проблем сучасної географії; набуття навичок представляти результати власних наукових досліджень.

Рекомендована література

 • Clifford, N.J.; Holloway, S.L.; Rice, S.Р.; Valentine, G., ed. (2009). Key Concepts in Geography (2nd ed.). London: SAGE.
  Johnston, R.J. (2009). The Dictionary of Human Geography (5th ed.). Blackwell Publishers, London.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики [Текст] : навч. посібник для студ. геогр. та екон. спец, вищих навч. закл. / О. Г. Топчієв ; Одеський національний ун-т ім. 1.1. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Положення про забезпечення академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка. Доступно на: https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/
  uploads/2019/06/reg academic virtue.pdf
 • Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (2019) Доступно на:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%Р0%ВР#п 18
 • Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Доступно на:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl 086-19#пЗЗ

Силабус:

Завантажити силабус