Теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Елбакідзе М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Елбакідзе М. М.

Опис курсу

Цей курс розробив проф., д.г.н. А.В. Мельник (1957-2020)

Навчальна дисципліна “Теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює основні відомості про теоретичні, методичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів.

Навчальну дисципліну “Теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів” аспіранти денної форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють аналізувати сучасні теоретичні, методичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів та проводити дослідження з метою їхнього вирішення.

Завдання курсу: аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку фундаментальних комплексних фізико-географічних напрямків, таких як загальне землезнавство, регіональна фізична географія, ландшафтознавство, геофізика ландшафтів та геохімія ландшафтів; ознайомлення з основними напрямками практичного застосування теоретичних і методичних положень комплексної фізичної географії для вирішення актуальних прикладних проблем повязаних з природокоритуванням, вирішенням екологічних проблем, моніторнгом довкілля та охороною ландшафтів.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

сучасні теоретичні, методичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів, які стосуються просторово-часової організації ландшафтів, методики їх дослідження, раціонального використання і охорони.

вміти:

аналізувати сучасні теоретичні, методичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів, які стосуються просторово-часової організації ландшафтів, методики їх дослідження, раціонального використання і охорони, та проводити дослідження спрямовані на їхнє вирішення.

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних занять, 16 год семінарських занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:

 • Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. – М.: Высшая школа, 1990. – 287 с.
 • Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія: підручник / М.Д. Гродзинський. – К.: Знання, 2014. – 550 с.
 • Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2008. – 319 с.
 • Гуцуляк В. М. Геохімія ландшафту: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 83 с.
 • Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. – Львів, 2002. –172 с.
 • Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения – К.: Наук. думка, 1993 – 283 с.
 • Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 75–78.
 • Richlig A., Solon J. Ekologija krajobrazu.– Warszawa: Wyd-wo naukowe PWN, 2011.– 464 s.

Допоміжна:

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975. – 288 с.
 • Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.
 • Геренчук К.И. Географические аксиомы и ландшафтне постулаты /// Ш Всесоюз. Симпозиум по теоретическим вопросам географи. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 75–78с.
 • Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія: геохімічний аспект: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.
 • Гуцуляк В. М. Медична географія: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 1997. – 72 c.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 2002. – 229 с.
 • Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін: під ред. Л. Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 229 с.
 • Мельник А.В. Фізико-географічні парадигми: їх змістовна специфіка і роль у розвитку географічної науки // Наукові записки Тернопільського університету.Серія географічна. Вип. 1. Тернопіль, 2002.- С.48-53.
 • Мельник А.В. Екологічне ландшафтознавство: об’єкт, предмет і завдання // Вісник Львів. ун-ту.Серія географ.-Вип.31. 2004.- С.158-162.
 • Мельник А.В., Шушняк В.М., Савка Г.С. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія і геоморфологія. Київ. Вип. 3 (71), 2013 – С. 218 – 226.
 • Melnyk A., Kostiv L. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju zrównoważonego Podola Centralnego (na przykładzie mikroregionu chmelnickiego), Journal of Health Sciences, Vol. 5, no 5, 2015, pp. 335-341.
 • Мельник А.В. До питання класифікації ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір // Проблеми гірського ландшафтознавства. Вип. 2. 2015. С. 3-9.
 • Мельник А. В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К.: ІСДО, 1993. – 148 с.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Петлін В. М. Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 351 с.
 • Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. – Москва: Наука,1988. – 192 с.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. – К.,2000. – 400 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с
 • Forman R.T.T. Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions. – Cambridge, UK: Cambridge University press, 1995. 632 p.
 • Leser H. Landschftsekologie: Ansatc, Modelle, Methodik, Adwendung. 3 Aufl. – Stuttgart: Eugen Ulmer, 1991. – 647 s.
 • Naven Z., Liberman A.S. Landscape Ecologie: Theore and Application. – New York: Springer-Verlag, 1994. – 30 p.
 • Turner M.G., Gardner R.N., ONiel R.V. Landscape Ekologie in Theory and Practice: Patter and Process. – New York: Springer-Verlag, 2001.– 401 p.
 • Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Toward a Sciense of Landscape. – Springer, 2006. – 412 p.

Періодичні видання:

 • Український географічний журнал.
 • Фізична географія і геоморфологія.
 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Проблеми гірського ландшафтознавства.

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус