Науковий семінар 1к, асп

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Науковий семінар” є формування в аспірантів навиків самостійної наукової роботи, підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, ознайомлення з вимогами до кандидатської дисертації.
Завдання:
1) пошук і робота з науковою літературою;
2) робота з картографічною інформацією, фондовими матеріалами;
3) організація і проведення наукових досліджень;
4) написання наукового тексту;
5) ознайомлення з вимогами академічної доброчесності;
6) вивчення основних вимог до оформлення дисертаційної роботи;
7) підготовка до виступів на наукових конференціях і семінарах.

Після завершення цього курсу аспірант повинен :

Знати: 1) способи і процедури ефективного пошуку, відбору й опрацювання літературних, картографічних і фондових джерел онлайно-вого та офлайнового формату; найкорисніші команди пошуку електронних сторінок та документів певного типу;
2) як отримати допуски до друкованих і рукописних джерел, які зберігаються в фондах українських геологорозвідувальних експедицій, науково-дослідних і проектних інститутів, галузевих та академічних установ;
3) планування і проведення наукових досліджень, підбір необхідних матеріалів, організація польових досліджень і обробка польового матеріалу;
4) вимоги до академічної доброчесності
Вміти: 1) здійснювати ефективний пошук електронних документів і сторінок, оперативно відбирати й опрацьовувати електронні джерела (праця з pdf-файлами та ін.);
2) пошук наукової літератури у паперових каталогах бібліотек;
3) використовувати можливості популярних пошукових систем і електронних бібліотек для пошуку різноманітних джерел з тематики дисертаційного дослідження;
4) складати каталоги бібліографічних посилань та оформляти списки використаних джерел.

Рекомендована література

Основна:

 • Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посібн. / В.М. Варенко. – К.: Ун-т «Україна», 2014. – 416 c.
 • Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навч. посібн. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
 • Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид.,переробл. і доповн. – К. :Знання, 2008. – 310 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2003.– 240 c.

Допоміжна:

 • Андронік Л.Д.Як отримати повні тексти з авторитетних міжнародних журналів без використання піратських платформ. Презентація.– Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19262.
 • Бірта Г.О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
 • Дєдова К.В.Соціальні мережі для науковців. Презентація. – Точка доступу:
  https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19265.
 • Криштафович Л.А. Scopus. Web of Science. Презентація.– Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19255.
 • Криштафович Л.А. Відкритий доступ до науки: від історії до сьогодення. Презентація.– Точка доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19240.
 • Попов М.В., Богатель Н.В. Індексація наукових текстів у міжнародних базах даних //Наука, технології, інновації. 2018. №3(7). – C. 16–27.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. навч. Посібник. К., 2003. – 116 с.
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. –Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с.
 • Соціальні мережі для науковців. – Точка доступу: https://studway.com.ua/socmerezhi-dlya-naukovciv/
 • Academicdatabasedictionarydefinition [electronicresource]. – Access: http://www.yourdictionary. com/academic-database.
 • Bibliographicdatabase [electronicresource]. – Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_ database.
 • DOAJ [electronicresource]. – Access: https://doaj. org/publishers.
 • GoogleScholar [electronicresource]. – Access: https://scholar.google.com.ua/intl/en/scholar/ about.html.
 • List of academic databases and search engine [electronic resource]. – Access: https://en.wikipedia. org/wiki/List_of_academic_databases_and_search_engines.
 • The largestdatabase of peer-reviewedliterature–Scopus [electronicresource]. — Access: https://www.elsevier.com/solutions/scopus.