Картографування і моделювання природного-господарських систем

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Іванов Є. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іванов Є. А.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Картографування і моделювання природно-господарських систем” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять створювати та аналізувати геоекологічні карти і моделі різнофункціональних природно-господарських систем за допомогою геоінформаційних технологій.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

 • методики і принципи складання геоекологічних карт і моделей природно-господарських систем та проектування географічних інформаційних систем різнофункціональних територій та обʼєктів.

вміти:

 • аналізувати тематичні картографічні матеріали, проводити польове великомасштабне знімання, дешифрувати аеро- і космознімки, створювати проекти за допомогою геоінформаційних систем.

 

Рекомендована література

Базова:

 • Геоинформатика: Учебник / Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издат. центр “Академия”, 2005.
 • Зейлер М. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию базы геоданных. – М.: ESRI Press, 2001.
 • Козаченко Т. І., Пархоменко П. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання: Навч. посібник. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999.
 • Маринич Я. О. Основи моделювання стану довкілля: Навч. посібник. – Тернопіль: ТДПУ, 2000.
 • Стурман В. И. Экологическое картографирование: Учеб. пособие. – М.: АспектПресс, 2003.
 • Тикунов В. С. Моделирование в картографии: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1997.
 • Johnston K. Using ArcGIS Geostatistical Analyst / Johnston, S. Kopp, J. M. Ver Hoef, K. Krivoruchko, N. Lucas. – ESRI Press, 2003. – 300 р.
 • McCoy J. Using ArcGIS Spatial Analyst / McCoy, K. Johnston, S. Kopp, B.Borup, J. Willison, B. Payne. – ESRI Press, 2002. – 240 р.

Допоміжна:

 • Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія / В. А. Барановський. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.
 • Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем. – М.: ИГ АН СССР, 1987.
 • Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических геосистем: Курс лекций. – М.: ИГАН СССР, 1985.
 • Жуков В. Т., Сербенюк С. Н., Тикунов В. С. Математико-картографическое модели-рование в географии. – М.: Мысль, 1980.
 • Кравцов В. И. Космические методы картографирования / Под ред. Ю. Ф. Книжникова. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

Матеріали

Завантажити робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус