Палеогеографія (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Яцишин А. М.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГрФ-41сдоцент Яцишин А. М.
ГрФ-42сдоцент Яцишин А. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Палеогеографія” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює основні засади палеогеографії, зокрема теоретичні концепції, а також практичні аспекти використання палеогеографічних підходів до пошуку родовищ корисних копалин, формування інженерно-геологічних особливостей гірських порід, процесів ґрунтоутворення, формування небезпечних геоморфологічних явищ. Особливий акцент зроблено на розвиток природних процесів у плейстоцені, формування лесово-ґрунтових серій, зональності природи у плейстоцені, значення аналітичних досліджень тощо. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для їхньої наукової і практичної роботи, а також підготовки наукових публікацій.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Палеогеографія” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять розкрити зв’язки між компонентами природи, закономірності формування основних генетичних типів покривних відкладів, їхніх парагенетичних зв’язків. Планується опанування науковими підходами і практичними навиками щодо з’ясування умов проживання давньої людини, шляхів її міграції у палеоліті Волино-Поділля. Акцент завжди буде на прикладні палеогеографічні дослідження, що має безпосередній вплив на різні форми господарської діяльності людини. Передбачено опанування підходами і принципами роботи у наукових колективах, зокрема при виконанні міжнародних грантів, розробка власних проектів наукових досліджень, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати: особливості методики відтворення палеогеографічних ситуацій і розвитку палеогеографічної оболонки з акцентом на особливості антропогенового періоду як останнього етапу розвитку географічної оболонки Землі; історію розвитку поглядів на події антропогену.

вміти: проінтерпретувати головні події розвитку природи планети: глобальні кліматичні зміни, розвиток покривних зледенінь, тектонічні рухи, сейсмічність, вулканізм, зміни рівня Світового океану, динаміку природної зональності та ландшафтів, появу та становлення людини.

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 годин). Курс складається з 32 годин лекційних занять, 16 годин практичних занять та 42 годин самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 години аудиторних занять та 2,625 години самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:

 • Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наук. думка, 1990. – 189 с.
 • Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К.: Наук. думка, 1982. – 202 с.
 • Величко А. А. Эволюционная география: проблемы и решения / А. А. Величко. – Москва : ГЕОС, 2012. – 563 с.
 • Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. Ретроспективный анализ и сценарии : Атлас-монография / под ред. А. А. Величко. – Москва : ГЕОС, 2010. – Вып. III. – 220 с. + 16 с. цв. вкл.
 • Мельничук І.В. Палеоландшафти України в антропогені. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – 208 с.
 • Методы палеогеографических реконструкций: Методическое пособие / Коллектив авторов: Блюм Н.С., Болиховская Н.С., Большаков В.А. и др. / Под ред. П.А. Каплина, Т.А. Яниной. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – 430 с.
 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Передерій В.І. та ін. / За ред. Ж.М. Матвіїшиної. – К.: Наук. думка, 2010. – 192 c.
 • Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. Давня людина : палеогеографія та археологія. – К. : Наук. думка, 2013. – 204 с. – (Проект “Наукова книга”).
 • Шанцер Е.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований. – Труды Геол. ин-та АН СССР. – Вып. 161. – 1966.– 240 с.
 • Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-методич. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W.P.Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. Łanczont, T. Madeyska. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015. – 971 s.

Допоміжна:

Періодичні видання:

Інформаційні ресурси:

 • www.sciencedirect.com.
 • http://onlinelibrary.wiley.com.

Матеріали

Завантажати робочу навчальну програму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму